Dobra kondycja komunalnych spółek

Na koniec pierwszego półrocza 2009 roku wszystkie tarnowskie spółki komunalne osiągnęły dodatni wynik finansowy. Najlepszy wynik finansowy - zysk netto w wysokości 3.327 tysięcy złotych odnotowano w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. Na uwagę zasługuje znaczna poprawa sytuacji ekonomiczno - finansowej w MPK Spółka z o.o. Z sytuacją spółek miejskich zapoznali się radni podczas sesji 10 września.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 10 września radni zapoznali się m.in. z wynikami finansowymi spółek komunalnych w pierwszym półroczu bieżącego roku. Wcześniej informacje na ten temat przyjęły Komisja Ekonomiczna oraz Komisja Rozwoju Miasta Rady Miejskiej.

W ubiegłym roku spółki wygenerowały przychody ogółem na kwotę 164,5 mln zł, tj. o 15% więcej niż w 2007 roku. Wartość zysku netto wypracowana w 2008 roku była dwukrotnie wyższa niż w 2007 roku i wynosiła 7,2 mln zł. Analiza wyników za I półrocze 2009 roku pokazała, że sumaryczny zysk spółek przekroczył już 8 mln zł. Na uwagę zasługuje znaczna poprawa sytuacji ekonomiczno - finansowej w MPK Spółka z o.o.

Wszystkie miejskie spółki osiągnęły w ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku dodatni wynik finansowy. Najlepszy wynik finansowy - zysk netto w wysokości 3.327 tysięcy złotych osiągnęło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Drugi co do poziomu wielkości zysk netto odnotowano w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o. w wysokości 1.831,5 tysiąca złotych. W Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o. za okres pierwszego półrocza 2009 roku wypracowano zysk netto w kwocie 1.159 tys. złotych. Kwota ta jest ponad dwa razy wyższa niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. półrocze zamknęło zyskiem netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, w wysokości 410 tysięcy złotych, Dodatni wynik finansowy, w wysokości 241,1 tys. złotych, odnotowano również w Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. osiągnęło zysk netto w wysokości 165 tysięcy złotych. Spółka Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. zakończyła półrocze 2009 roku zyskiem netto w wysokości 982,4 tys. zł.
Miasto Tarnów jest udziałowcem w siedmiu spółkach komunalnych działających na terenie Tarnowa i okolic, w tym w czterech spółkach jest jedynym, wyłącznym właścicielem. W spółkach komunalnych zatrudnionych jest obecnie ponad 850 osób. Na koniec ubiegłego roku kapitał Miasta w spółkach wynosił blisko 147 milionów złotych. W pierwszej połowie 2009 roku nastąpiło kolejne zaangażowanie kapitałowe Miasta Tarnowa w wysokości 14,6 mln złotych. Dokapitalizowano Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. gotówką w kwocie ponad 4 mln zł, a także Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. wnosząc aport w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną kwotę 10,6 mln zł.

Łączna wartość inwestycji w 2008 roku wyniosła ponad 82 mln zł, a w ciągu pierwszego półrocza 2009 roku na inwestycje spółki przeznaczyły 36,4 mln zł.
10.09.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |