Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 We wtorek, 23 listopada odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Obrady, których rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 12.00, odbędą się w trybie zdalnym.

 

We wtorek, 23 listopada, odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad został zaplanowany na godzinę 12.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad

- Otwarcie Sesji.

- Przyjęcie porządku obrad;

- Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji;

- Interpelacje radnych;

- Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Powiatowego Programu na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023;

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII.261.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów;

- Informacja w zakresie współzawodnictwa sportowego Szkół Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2020/2021

- Sprawozdanie ze stanu naboru do Szkół Powiatowych na rok szkolny 2021/2022;

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnowskiego za rok szkolny 2020/2021

- Sprawozdanie z działalności promocyjnej szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021;

- Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;

- Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żabno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Na terenie Powiatu Tarnowskiego na rok 2022;

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnowskiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029;

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku;

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tarnowskiego;

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków;

- Informacja o realizacji obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2020 rok przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;

- Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok;

- Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną;

- Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;

- Zapytania i wolne wnioski radnych;

- Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;

- Zamknięcie obrad.

 

 

22.11.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |