Niania z dofinansowaniem

 Ruszył nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którym opieka nad dzieckiem uniemożliwia podjęcie pracy oraz rodzice powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. W tym roku o wsparcie starać się mogą także przebywający legalnie w Polsce obywatele Ukrainy.


Ruszył czwarty nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory z tej formy z pomocy skorzystało 780 małopolskich rodziców. O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj. urodzonym nie wcześniej niż 1września.2019 roku, które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia, nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. W tym roku z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny.  Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice:

- pozostający bez pracy,

- przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,

- mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- z niepełnosprawnościami,

- mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3,

- samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie przyznane będzie na rok szkolny 2022/2023 czyli na okres od 1wrzesnia 2022 r. do 31sierpnia 2023 r. Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie posiadanie statusu osoby czynnie pracującej oraz zatrudnienie niani nie później niż od 1września 2022 r.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie:

2 150 zł/m-c - wsparcie podstawowe

lub

3 010 zł/m-c - wsparcie podwyższone dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej.

Wsparcie będzie można otrzymywać nie dłużej, niż przez 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 13 maja do 30 maja do godziny 16.00. Jeżeli jednak liczba złożonych w tym czasie wniosków przekroczy 500, nabór zostanie zakończony wcześniej. Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl), pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków lub osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl, dzwoniąc pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23 w godzinach 12.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie. Ogłoszenie o naborze w języku ukraińskim dostępne jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

 

14.05.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |