Mieszkanie za remont edycja siódma

 W Tarnowie można już składać wnioski do miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont mieszkania należącego do miasta, będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. Nabór wniosków potrwa do 19 lipca.

 

Od 20 czerwca można składać wnioski do siódmej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Nabór potrwa do 19 lipca. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont mieszkania należącego do miasta, będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą jednak spełnić m.in. określone wymogi  dochodowe i mieszkać w Tarnowie. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie wypełnionego wniosku o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji i oświadczeniem o ich stanie majątkowym. Osoby ubiegające się o wynajem są także zobowiązane do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Program jest skierowany zarówno do osób posiadających już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekujących na ofertę wynajmu, jak również do osób, które nie zwracały się jeszcze o pomoc mieszkaniową do miasta.

Z tej formy wynajmu nie skorzystają jednak osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu, w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta,  lub wobec których został orzeczony wyrok eksmisyjny.

Lokal przeznaczony do remontu można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym. Przyszły najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, przy czym korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Ponadto jest zwolniony z czynszu w okresie wykonywania remontu.

Szczegółowe informacje o  zasadach udziału w programie uzyskać można w Miejskim Zarządzie Budynków przy ul. Waryńskiego 9, telefonicznie: 14 621 93 81 do 82 wew. 106. Formularz wniosku z załącznikami oraz wykaz mieszkań do remontu można będzie pobrać ze strony internetowej MZB Sp. z o.o. www.mzb.tarnow.pl w zakładce „Mieszkalnictwo” –  mieszkania za remont i ,,Ogłoszenia” – mieszkania za remont, jak również w siedzibie Spółki na parterze budynku przy ul. Waryńskiego 9.

Wnioski przyjmowane będą przez miesiąc od daty wywieszenia wykazu mieszkań.

 

20.06.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |