Jerzy Buzek Honorowym Obywatelem Małopolski

 Zarząd Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Małopolski przyjął uchwałę sprawie przyznania premierowi Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Uroczyste wręczenie Honorowego Obywatelstwa miałoby nastąpić podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Województwa Małopolskiego.

 

W związku z Jubileuszem 25-lecia Województwa Małopolskiego, Zarząd Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Małopolski 8 grudnia podjął uchwałę w sprawie przyznania premierowi Jerzemu Buzkowi, jako autorowi kluczowej i bardzo udanej reformy wojewódzkiej, Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Zarząd SGiPM wnioskuje o wręczenie Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego z okazji jubileuszu 25-lecia Województwa Małopolskiego, która obędzie się 29 stycznia na Wawelu.

Poniżej publikujemy w całości uchwałę wraz z uzasadnieniem.

 

Uchwała nr 1

Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

z dnia 8 grudnia 2023 r.

W związku z Jubileuszem 25-lecia Województwa Małopolskiego, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się z wnioskiem do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyznanie Premierowi Jerzemu Buzkowi – autorowi kluczowej i bardzo udanej reformy wojewódzkiej – Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego.

Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego dla prof. Jerzego Buzka to wyraz wielkiego uznania środowiska samorządowego dla wprowadzonej przez jego rząd historycznej, przełomowej reformy administracji publicznej tworzącej samorządowe województwa i powiaty. W uznaniu m.in. tych zasług prof. Buzek został uhonorowany Tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krakowa oraz Tytułem Małopolanin Roku 2009 przyznanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Zarząd SGiPM wnioskuje o wręczenie Premierowi Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Województwa Małopolskiego, która obędzie się 29 stycznia 2024 r. na Wawelu.

Premier Jerzy Buzek jako główny autor reformy tworzącej samorządowe

województwa przyjął zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego i potwierdził udział w tej uroczystej sesji.


Uzasadnienie

W tym i przyszłym roku obchodzimy 25-lecie utworzenia samorządowych województw i powiatów, do których pierwsze wybory odbyły się 11 października 1998 r., a samorząd powiatowy i wojewódzki rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1999 r. W wyniku tej reformy pełnoprawny samorząd wojewódzki został utworzony po raz pierwszy w 1000-letniej historii Polski (z wyjątkiem Sejmu Śląskiego w okresie międzywojennym). Merytoryczny, sprawny samorząd terytorialny należy do fundamentu demokratycznego państwa. Samorząd jest najbliżej mieszkańców – to tam załatwiają 90 proc. spraw urzędowych, ale również podlega on największej codziennej kontroli ze strony społeczeństwa. Realizacja Uchwały Programowej I Zjazdu NSZZ „Solidarności” z 1980 r. „Samorządna Rzeczpospolita”,

skutkowało odrodzeniem polskiego samorządu gminnego w 1990 r. Był to dopiero początek decentralizacji Polski, a kolejne przełomowe reformy tworzące samorządy powiatów i województw zostały wprowadzone w 1998 roku przez reformatorski rząd Akcji Wyborczej „Solidarność” i UW z Premierem Jerzym Buzkiem na czele.

Reformy wprowadzone przez rząd J. Buzka złamały skrajnie scentralizowany model Polski z czasów PRL, gdzie nie było miejsca na autentyczną aktywność obywateli, rozwiązywanie wielu codziennych lokalnych i regionalnych problemów na poziomie gminy, powiatu, województwa, których oczywiście nie była w stanie dostrzec, a tym bardziej zrealizować żadna władza centralna w Warszawie.

Premier Jerzy Buzek to wybitna postać naszego kraju oraz przykład jak wielką pracą

organiczną i wytrwałością można osiągnąć sukces. Były Premier Rządu Rzeczypospolitej Polski i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bezapelacyjnie wzór człowieka sukcesu od walki i pracy w „Solidarności" - przewodniczył I Krajowemu Zjazdowi Delegatów w Gdańsku po demokrację w Polsce - był Premierem Rządu, który odważnie podjął dzieło reformowania kraju.

Jerzy Buzek, jako człowiek wywodzący się ze środowiska naukowego, był orędownikiem rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z ogromnym zapałem i z wielkim osobistym zaangażowaniem wsparł budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W 1998 r. rząd J. Buzka ujął budowę III Kampusu w projekcie budżetu na 1999 r. z przedłużeniem na lata 2000-2001, a dzięki rządowemu projektowi specjalnej ustawy Sejm RP uchwalił ustawę „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ”. Dzięki temu powstał najnowocześniejszy kampus uniwersytecki w Europie dla 20 tys. studentów za kwotę ponad miliarda złotych.

Dla Małopolski ważny jest również sukces, jakim było utworzenie, przez Akademię Górniczo - Hutniczą oraz Uniwersytet Jagielloński Europejskiego Instytutu Technologicznego UE, przy wybitnym wsparciu prof. Jerzego Buzka pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC Poland Plus z siedzibą w Krakowie – wtedy największego i jedynego w Polsce oraz jednego z 5. w Europie - projektu badawczego wartości co najmniej 2 miliardów euro.

M. In. za te wielkie zasługi Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przyznała mu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, a Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uhonorowało Jerzego Buzka Tytułem Małopolanin Roku 2009.

Jako samorządowcy doceniamy reformy rządu Jerzego Buzka, w tym cztery fundamentalne: zdrowia, edukacji, systemu emerytalnego i samorządową powołując samorządowe powiaty i województwa. Ta ostatnia w zgodnej opinii uznawana jest za jedną z najbardziej udanych reform ustrojowych przeprowadzonych po 1989 r. W okresie rządu J. Buzka na stanowisku Premiera uchwalono ponad 400 ustaw dostosowujących prawo polskie do unijnego oraz przygotowane zostały stanowiska negocjacyjne Polski z Unią Europejską we wszystkich 29 obszarach traktatowych. W czasie pełnienia przez Prof. J. Buzka funkcji Premiera zakończono negocjacje z Unią w 19 obszarach.

J. Buzek był Premierem, który zrealizował misję kluczowego reformowania państwa

i dostosowania do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej wraz z przystąpieniem Polski do NATO w roku 1999 - największego na świecie sojuszu obronnego. Jerzy Buzek reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju 2007-2013, a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz

Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do kilku delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, Delegacji Stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.

Jerzy Buzek to także ceniony naukowiec – był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma naukowego z tej dziedziny - Inżynieria Chemiczna i Procesowa, był również członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN. Bibliografia naukowa Prof. J. Buzka obejmuje ponad 50 artykułów publikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

a także około 70 opublikowanych referatów z konferencji naukowych.

Ostatnie 25 lat pokazało, że II etap reformy samorządowej dał bardzo dużo dobrych owoców w Polsce lokalnej, regionalnej ze sprawnym rozdysponowaniem i wykorzystaniem wielkich funduszy Unii Europejskiej w dziesiątkach tysięcy projektów realizowanych przez samorządy. Reformy te w zasadniczym stopniu przyczyniły się do odejścia od archaicznego, nieefektywnego PRL-owskiego modelu Polski resortowej oraz biurokratycznej „piramidy” pełnej podległości gminnych bezradnych rad narodowych, bezradnym radom powiatowym, a te bezradnym wojewódzkim i kolejno rządowi oraz KC PZPR – bez żadnej swobody działania i samorządności.

Polska jest jednym państwem w UE, w którym znaczna część funduszy europejskich jest zdecentralizowana – aż 40% rozdzielane jest na poziomie regionalnych przez samorządy województw.

Polska swój „złoty wiek” rozwoju gospodarczego przez ostatnie 30 lat zawdzięcza w dużej mierze decentralizacji i sprawnie działającemu samorządowi terytorialnemu. Kolejny skok cywilizacyjny będzie możliwy w sytuacji, gdy samorząd terytorialny będzie mógł swobodnie realizować swoją misję i będzie miał stabilne fundamenty finansowe.

Przyznanie Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego to uznanie

i uhonorowanie wielkich zasług Jerzego Buzka dla Małopolski i Krakowa, a także jako męża stanu, Premiera Rządu RP, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dla przemian demokratycznych w Polsce i modernizacji Europy oraz jego sukcesów w działalności politycznej – w kraju oraz na arenie międzynarodowej, pracy społecznej i naukowej.

20.12.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |