Konkursy prawie rozstrzygnięte

 Jan Ryba oraz Andrzej Ogrodnik zostali wyłonieni w konkursach na dyrektorów dwóch tarnowskich szkół. Pierwszy będzie kontynuował pracę w III LO, drugi szefować będzie SP nr 20. Nadal nie wiadomo, kto będzie kierował Pałacem Młodzieży.

 

W związku z upływem kadencji poprzednich zwierzchników dwóch tarnowskich placówek oświatowych oraz rezygnacją dyrektora SP nr 20, konieczne stało się wyłonienie, w drodze konkursu, nowych dyrektorów. Komisja konkursowa, bezwzględną większością głosów  zdecydowała, że Jan Ryba nadal kierować będzie III LO, a SP nr 20 szefować będzie Andrzej Ogrodnik, który zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Kota. Andrzej Kot złożył rezygnację w kwietniu. Na stanowiska dyrektorów obu szkół złożono po jednej ofercie.

Inaczej było w przypadku Pałacu Młodzieży, gdzie zgłosiło się aż pięciu kandydatów. Tu konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej regulaminem bezwzględniej większości głosów obecnych członków komisji. Zgodnie z  art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm), jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

 

15.05.2024
Komentarze:
naczelnik: 15.05.2024
ZARZĄDZENIE NR 206/2024 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Tarnowa oraz wskazania ich kolejności Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zarządzam, co następuje: § 1. Określa się liczbę zastępców Prezydenta Miasta Tarnowa na dwóch. § 2. Zachowują moc zarządzenia Nr 145/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Nr 232/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa. § 3. 1. Wyznacza się Pana Tadeusza Kwiatkowskiego na pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa. 2. Wyznacza się Panią Agnieszkę Kawę na drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa. § 4. Traci moc: 1) § 1 zarządzenia Nr 497/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Tarnowa i ich powołania, 2) zarządzenie Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania kolejności Zastępców Prezydenta Miasta Tarnowa. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wstyd.
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |