Załóż żłobek

 35 milionów złotych czeka na tych, którzy chcieliby założyć żłobek. O dotacje unijne mogą  ubiegać się przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. Na złożenie odpowiednich dokumentów nie zostało jednak wiele czasu - nabór wniosków kończy się 19 kwietnia.

 

Z analizy sytuacji na małopolskim rynku pracy wynika, że stopa bezrobocia sukcesywnie się obniża. Statystyki pokazują równocześnie, że kobiety są mniej aktywne zawodowo. Wynika to częściowo z trudności w łączeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Często kobieta musi pozostać z dzieckiem w domu, bo miejsc w żłobkach wciąż brakuje. Rozwiązaniem problemu w Małopolsce mogą być dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na chętnych, którzy chcą założyć żłobek, czeka do rozdysponowania ponad 35 mln złotych. O dotacje unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia), partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych albo na rozbudowę już istniejących placówek, zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze będzie można też wykorzystać na zakup i montaż nowego wyposażenia,  pokrycie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi, a więc m.in. kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, kosztów żywienia dzieci oraz innych wydatków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Na złożenie odpowiednich dokumentów nie zostało jednak wiele czasu - nabór wniosków kończy się 19 kwietnia. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.fundusze.malopolska.pl

06.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |