Borzęcin gotowy na inwestycje

 Rok 2016, podobnie jak w innych samorządach Małopolski, był w gminie Borzęcin czasem mniejszej aktywności inwestycyjnej. Skupiono się głównie na zmniejszeniu zadłużenia gminy i przygotowaniu nowych projektów. Wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać kolejne środki unijne.

 

W ubiegłym roku, po zakończeniu realizacji zadań przy udziale środków finansowych z budżetu UE 2007 – 2013, w gminie Borzęcin skupiono się na przygotowaniu projektów służących realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na jak najwyższej spłacie zadłużenia gminy. Podobnie jak w innych samorządach, gmina wykazała mniejszą niż zwykle aktywność inwestycyjną. Na realizowane inwestycje wydatkowano niespełna 4% budżetu.  - W ramach prowadzonej polityki rozwoju, wyznajemy zasadę w myśl której, kluczowe inwestycje w gminie prowadzone są przy udziale i z pomocą funduszy zewnętrznych. Przejawiamy szczególną aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych dla realizowanych przedsięwzięć i jesteśmy w tym zakresie jednym z liderów w regionie, gdyż mamy świadomość, że to czego nie zrobimy dzisiaj, po wyczerpaniu możliwości wsparcia z zewnątrz będziemy musieli realizować „za swoje”, czyli drożej i dłużej – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Budżet Gminy Borzęcin na 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 919 097,21 złotych (przy planowanej - 2 870 000,00 złotych). Dochody gminy wykonano w kwocie 32 340 432,55 złotych, a wydatki w wysokości 28 421 335,34 złotych. Zaciągnięte w ubiegłych latach na wkład własny do realizowanych inwestycji kredyty spłacono w ramach budżetu 2016 roku w wysokości 4 miliony 350 tysięcy złotych. Zadłużenie gminy Borzęcin na koniec grudnia 2015 roku wynosiło 29 628 953,72 złotych. W ciągu kolejnych 13 miesięcy zmniejszyło się o kwotę ponad 7 milionów złotych. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień grudnia 2016 roku wynosił 25 278 953,72  złotych, a miesiąc później, po spłacie kolejnych zobowiązań  wynosił 22 623 953,72 złotych. Dzięki przeprowadzonym w ostatnich miesiącach działaniom restrukturyzacyjnym, koszty obsługi pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia zostały zmniejszone o 3 193 270 złotych.

 

20.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |