Proekologiczna inwestycja w Mościcach

 Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A. to jeden z najważniejszych projektów proekologicznych realizowanych przez Grupę Azoty S.A. w Tarnowie. Projekt jest współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Wysokość dotacji wyniosła ponad osiem milionów złotych, przy budżecie projektu wynoszący kilkadziesiąt milionów.

 

Dotacja ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, stanowiąc istotny element finansowania inwestycji pozwoliła na realizację projektu „Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A.”, przyczyniającego się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Współfinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 odbywa się w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Norweski Mechanizm Finansowy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej odpowiednio: przez Norwegię oraz Islandię i Liechtenstein „nowym” członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej choć nie są jej członkami.

Projekt realizowany w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. w Tarnowie i obejmował dwa zadania inwestycyjne - odazotowanie spalin oraz odsiarczanie spalin. Instalacja odazotowania spalin ma na celu poprawę jakości powietrza w Tarnowie poprzez obniżenie stężenia tlenków azotu w spalinach do poziomu poniżej 200 mg/Nm3. Proces odazotowania jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na optymalizacji procesu spalania, a drugi etap na redukcji tlenków azotu w spalinach poprzez zastosowanie technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu. W metodzie tej wykorzystywana jest reakcja tlenków azotu z amoniakiem. Produktami reakcji są neutralny dla środowiska azot oraz para wodna.

Instalacja odsiarczania spalin umożliwi obniżenie stężenia dwutlenku siarki w spalinach zakładowej elektrociepłowni poniżej wartości 200 mg/Nm3, zapewniając osiągnięcie standardów emisyjnych dla siarki zgodnie z Dyrektywą IED. Metoda odsiarczania spalin jaka została wybrana przez Grupę Azoty S.A. to metoda mokra magnezowa. Metoda ta polega na absorpcji SO2 w wodnej zawiesinie tlenku i wodorotlenku magnezowego. Produktem procesu odsiarczania spalin jest siarczan magnezu. Siarczan magnezu znajduje zastosowanie w rolnictwie bezpośrednio jako cenny nawóz lub jako składnik nawozów wieloskładnikowych. Umożliwi to Spółce wykorzystanie synergii występujących między obszarem energetyki a produkcją nawozową Grupy Azoty S.A. Nowa instalacja pozwoli również na obniżenie poziomu emisji pyłów.

Dla Tarnowa i regionu efektem ekologicznym realizacji projektu będzie poprawa jakości powietrza. Instalacja oczyszczania spalin będzie spełniać również wymagania dyrektywy IED w zakresie czystości spalin. Realizacja nowej inwestycji przekłada się bezpośrednio na niższą emisję tlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu do atmosfery.

08.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |