Borzęcin - budżet przyjęty jednogłośnie

 Rada Gminy Borzęcin jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2018 rok. Samorząd nie planuje zaciągania żadnych kredytów czy pożyczek, a wysokość podatków pozostaje bez zmian, z wyjątkiem podatku rolnego, który wzrośnie w minimalnym stopniu.

 

Radni Rady Gminy Borzęcin, po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przeanalizowaniu uwag i opinii poszczególnych komisji, jednogłośnie uchwalili budżet gminy Borzęcin na 2018 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu zamykają się kwotą 35 milionów 675 tysięcy 205,74 złotych, przy wydatkach w kwocie 34 milionów 715 tysięcy 205,74 złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

W strukturze wydatków gminy Borzęcin na 2018 rok największą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, w tym świadczenia 500+, oraz ciągle rosnące, mimo malejącej subwencji, wydatki na oświatę i wychowanie. Na realizację inwestycji gmina przeznaczy 10,42% wydatków budżetu. - To dobry budżet, zakładający realizację szeregu inwestycji we wszystkich miejscowościach i sołectwach gminy. Część z nich będzie realizowana przy udziale pozyskanych dotacji z funduszy Unii Europejskiej przy czym zaznaczyć należy, że gmina Borzęcin oczekuje na rozstrzygnięcie w przyszłym roku konkursów na realizację kilku kluczowych zadań m.in. w zakresie projektów „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”, „Rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564” czy zagospodarowania akwenów pożwirowych w Borzęcinie Dolnym i Jagniówce. W przypadku pozytywnego ich rozstrzygnięcia, rozpisane zostaną przetargi i prace budowlane ruszą w II półroczu przyszłego roku z kontynuacją w roku 2019 i 2020 – mówi wójt Janusz Kwaśniak.  - Uchwalony budżet na 2018 rok jest wynikiem konsensusu pomiędzy radnymi reprezentującymi poszczególne sołectwa i miejscowości. To wyraz zrozumienia nie tylko dla zgłaszanych potrzeb, ale również realizacji zadań, które mają szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych i powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Myślę, że zapisane w nim zadania w znacznej mierze usatysfakcjonują mieszkańców gminy –dodaje Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, których realizacja planowana jest w 2018 roku należą: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie, budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzęcinie, Bielczy i Przyborowie, przebudowa w Bielczy drogi gminnej „Biedacz - Biadoliny”, budowa zaplecza rekreacyjnego w Borzęcinie - Borku, Borzęcinie - Łazach i w Warysiu wraz z oznakowaniem ścieżek rowerowych, która odbędzie się w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego”, modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie, modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym, przebudowa boiska sportowego w Bielczy, zagospodarowanie Centrum Wsi Łęki oraz wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Jagniówce. Gmina, w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zamierza również rozpocząć realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” oraz „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564”.

Na fundusz sołecki w poszczególnych sołectwach gminy zabezpieczono ponad 200 tysięcy złotych. Samorząd gminy nie planuje w bieżącym roku zaciągania kredytów i pożyczek, a podatki pozostają bez zmian, z wyjątkiem podatku rolnego, który wzrośnie w symbolicznym stopniu. - Ma to związek z minimalnym wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na dany rok. Według Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października, cena ta stanowi kwotę 52,49 zł za 1 dt i jest wyższa od podanej w ubiegłym roku o 5 groszy – mówi Janusz Kwaśniak.

 

 

02.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |