Początek kwalifikacji w powiecie tarnowskim

 W dniu 1 lutego o godzinie 9.00 w budynku OHP przy ul. Mościckiego 27 rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla powiatu tarnowskiego. Na rozpoczęci kwalifikacji obecni będą starosta Roman Łucarz oraz ppłk Piotr Waręcki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie.

 

1 lutego w powiecie tarnowskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 19 kwietnia. Podobnie jak w latach ubiegłych miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będą pomieszczenia w budynku OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy muszą pamiętać o zabraniu ze sobą: dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, fotografii o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dokumentów stwierdzających poziom wykształcenia albo fakt pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Powiatowa Komisja Lekarska orzeka o zaliczeniu do jednej z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarza wchodzącego w skład tej komisji. Komisja bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Ułatwi to komisji diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ci, którzy zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, powinni przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, książeczkę wojskową, dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

31.01.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |