Chorobowe pod kontrolą

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował ubiegły rok pod kątem zasadności i prawidłowości  wydanych zwolnień lekarskich. W tarnowskim oddziale ZUS w wyniku kontroli oszczędzono na zasiłkach chorobowych w sumie ponad 200 tysięcy złotych.  W skali całej Polski,  w wyniku wstrzymanych lub cofniętych świadczeń chorobowych, nie wypłacono 200 milionów złotych.

 

Kogoś, kto przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie powinna dziwić wizyta kontrolera z ZUS i zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystuje się czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy zwolnienie wystawiono zasadnie - jeżeli uznaje daną osobę za zdrową, skraca okres obowiązywania zwolnienia.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął pod lupę wydane w ubiegłym roku zwolnienia lekarskie. W tarnowskim oddziale ZUS oraz Inspektoracie w Bochni, kontrolerzy przeprowadzili  2527 kontroli.  W 156 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku, a kwota cofniętych zasiłków wyniosła 182 600 złotych. Natomiast lekarze orzecznicy ZUS wydali w sumie 1000 orzeczeń. 82 badane osoby uznano za zdolne do pracy i wydano im decyzję o braku prawa do zasiłku. Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli wyniosła  336 dni. Kwota cofniętych  zasiłków  chorobowych z tego tytułu wyniosła 18 600 złotych. Łączna kwota oszczędności wynikających  przeprowadzonych  kontroli  w w tarnowskim oddziale ZUS wyniosła 201 200 złotych. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę lub umowa wygasła. Wysokość świadczenia jest wtedy ograniczana do 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu, od stycznia do końca grudnia 2017 roku tarnowski oddział ZUS obniżył wypłaty w 1843 przypadkach, na łączną kwotę 1 243 559,27 złotych. Kolejnym powodem ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie
w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jeżeli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie dostarczy go pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, Zakład obniża wypłacane świadczenie za każdy kolejny dzień o 25 procent, aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty w tarnowskim oddziale ZUS sięgnęły kwoty 56 756,42 zł  i dotknęły 883 osoby. Od 1 lipca obowiązywać będą zwolnienia elektroniczne e-ZLA. Lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Zniknie 7 dniowy termin dostarczenia zwolnienia pracodawcy bo e-ZLA przesłane zostanie bezpośrednio na profil płatnika i do systemu ZUS. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają składki za więcej niż pięć osób, powinni mieć swój profil na PUE ZUS już od stycznia 2016 roku. Jeżeli nie mają, powinni jak najszybciej go założyć.

 

22.03.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy popierasz zapowiadany strajk nauczycieli?
| | | |