Małopolska Nagroda Poetycka

 Centrum Sztuki Mościce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zapraszają do kolejnej edycji konkursu literackiego Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace konkursowe można przesyłać jeszcze do do 15 czerwca na adres Centrum Sztuki Mościce. Konkurs ma charakter otwarty. Laureatów konkursu poznamy 10 września.

 

Do drugiej edycji konkursu literackiego Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

- Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka – zapraszają organizatorzy. - Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość  a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Mile widziane będą wiersze inspirowane nazwą Konkursu i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Każdy autor przesłać może od trzech do pięciu utworów.

Prace konkursowe powinny być przesłane do 15 czerwca (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”.

Skład jury konkursowego tworzą: Józef Baran (poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich, przewodniczący Jury), prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala (literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta), Beata Paluch (aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji) oraz Adam Ziemianin (poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej).

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 września, podczas uroczystej gali, która odbędzie się w tarnowskim Ratuszu.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tysięcy złotych. Pierwsza nagroda wynosi 3 500 zł.

09.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |