Zarząd powiatu z absolutorium

 29 radnych głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Podczas sesji Rady Powiatu Tarnowskiego w dniu 29 czerwca radni głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. Cała Rada Powiatu jednomyślnie głosowała za przyjęciem stosownej uchwały.

- Miniony rok, pomimo trudności, szczególnie tych związanych z uporządkowaniem spraw własnościowych, udało się zamknąć z bardzo dobrym bilansem. Pozyskane zostały znaczne kwoty środków zewnętrznych, dzięki czemu bez przeszkód mogliśmy realizować zaplanowane inwestycje - mówił po zakończeniu głosowania starosta Roman Łucarz.

Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium radni rozpatrzyli także sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe powiatu tarnowskiego oraz informację o stanie mienia powiatu.

W zakresie dochodów budżet został wykonany w 100,4%, w kwocie wynoszącej ponad 131 mln zł. Plan wydatków - ponad 134 mln zł - w ciągu roku zwiększony został o ponad pięć mln złotych. Wykonanie wyniosło 95,8%.

 

 


30.06.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |