Wspólne projekty, wspólna sprawa

 Osiem gmin z trzech powiatów zawiązało porozumienie, za pośrednictwem lidera złożyło wnioski o dofinansowanie dwóch projektów i do obydwu dofinansowanie otrzymało. Projekty zakładają wymianę przestarzałych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła zasilane gazem lub biomasą. W projekcie bierze udział gmina Borzęcin. Obecnie trwa podpisywanie umów z zainteresowanymi mieszkańcami.

 

W gminie Borzęcin realizowane są dwa projekty zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, na które, w partnerstwie z innymi samorządami, pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcą dla obydwu projektów jest gmina Gnojnik, jako uzgodniony między samorządami lider projektu. Partnerami zaangażowanymi w realizację zadań są gminy z terenu trzech powiatów : Borzęcin, Czchów, Dębno, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn. - Realizowane projekty zakładają poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, oraz obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów mieszkalnych. Wymienione powyżej gminy biorące udział w projekcie, w opracowanych przez siebie Planach Gospodarki Niskoemisyjnej wykazały, że podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, pochodząca z węglowych jednostek grzewczych. W gminie Borzęcin poziom wykorzystania węgla dla celów grzewczych wynosi 55,6%, w gminie Czchów – 25,8%, w gminie Szczucin – 72%, w gminie Szczurowa - 92%, w gminie Gnojnik – 63,5%, w gminie Dębno – 44,9%, w gminie Zakliczyn – 35,1% - mówi Kazimierz Sobota, Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa, Zamówień Publicznych i Gospodarki Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Borzęcin. Całkowita wartość pierwszego z projektów  - „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” zamyka się kwotą prawie 8,5 miliona złotych. Gmina Borzęcin uzyskała tu  dofinansowanie w kwocie nieco ponad milion złotych. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 80 źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła na gaz lub biomasę wynosi 8 tysięcy złotych plus maksymalnie do 6 tysięcy zlotych dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego. Ponieważ  zapotrzebowanie na dofinansowanie prac modernizacyjnych zgłosiła większa niż zakładano liczba właścicieli budynków mieszkalnych, przyjęto możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych modernizacji systemów grzewczych w przypadku pojawienia się oszczędności.  Wartość drugiego z projektów -  „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” wynosi ponad 6,5 miliona złotych, z czego  ponad 400 tysięcy przypadło w udziale gminie Borzęcin.  W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 50 źródeł ciepła, a kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła wynosi 8 tysięcy złotych, plus maksymalnie do 1rysiąca złotych na dofinansowanie instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego. Podobnie, jak w przypadku pierwszego projektu, w razie pozyskania oszczędności przyjęto możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych modernizacji  Obecnie trwa podpisywanie umów z zainteresowanymi mieszkańcami gminy.

21.12.2018
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |