Escape room – nie jest najlepiej

 W związku z tragedią, która miała miejsce w Koszalinie, służby w całej Polsce rozpoczęły kontrole obiektów typu „escape room”. W Małopolsce, z 42 skontrolowanych obiektów, 14 zostało zamkniętych.

 

W całej Polsce trwają kontrole obiektów typu „escape room”. Państwowa Straż Pożarna przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonych w Małopolsce.  Na terenie województwa strażacy zlokalizowali 43 obiekty, z czego kontroli poddano 42. Stwierdzono 240 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 19 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu. W efekcie dla 14 obiektów wydano decyzje o zakazie eksploatacji, a na 7 nałożono mandaty karne. Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły najczęściej drogi ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej. Stwierdzono m.in. brak wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,  występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo palnego, brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą, zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie, składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej, brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,  występowanie drzwi  podnoszonych na drodze ewakuacyjnej. W zakresie ochrony przeciwpożarowej zdarzały się przypadki nieokazania do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych, braki wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25, braki wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz braki  doprowadzenia drogi pożarowej do budynku. Odrębne kontrole prowadzi obecnie także Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

08.01.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |