Oświadczenie Rady Uczelni PWSZ

 Nie najlepiej dzieje się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, skoro Rada Uczelni skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o pilne wszczęcie kontroli legalności działań Rektora PWSZ. Oświadczenie Rady dotyczące tej sprawy publikujemy w całości poniżej.

 


OŚWIADCZENIE
Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie

Rada Uczelni PWSZ w Tarnowie informuje, iż po posiedzeniu w dniu 7 października br. – zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą nr 6/2019/RUPWSZT - skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o pilne wszczęcie kontroli legalności działań Rektora PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Jadwigi Laski podejmowanych w ramach realizacji jego zadań statutowych.
W szczególności wątpliwości członków Rady wywołały: 1) niezgodna z ustawą z dnia 18 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce procedura przyjęcia nowego Statutu Uczelni oraz jego niektóre zapisy, 2) liczne przypadki naruszeń Statutu obowiązującego w latach 2016 - 2019 podczas realizacji przez Rektora PWSZ w Tarnowie funkcji przewodniczącego Senatu Uczelni, a także 3) niedostateczne
wypełnianie przez prof. dr hab. Jadwigę Laskę obowiązków Rektora Uczelni wynikających z prawa pracy i zakresu obowiązków jako pracownika Uczelni.
Posiadane przez Radę opinie prawne wskazują między innymi na to, iż w związku z naruszeniami procedury przyjmowania nowego Statutu oraz niezgodnymi z ww. ustawą jego zapisami, Uczelnia nie posiada wolnego od wad prawnych, ważnego  Statutu, co stanowi poważne naruszenie przywoływanej Ustawy i grozi poważnymi negatywnymi konsekwencjami związanymi z nieważnością decyzji podejmowanych przez organy Uczelni.
Ponadto Rada wystąpiła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stwierdzenie nieważności części uchwał przyjętych przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w okresie od czerwca br., które zostały podjęte z naruszeniem prawa, m.in. poprzez notoryczne niedotrzymywanie terminów powiadomień członków Senatu o terminach posiedzeń i porządku obrad, a także ignorowanie pism oraz wystąpień strony społecznej.
Decyzje powyższe Rada podjęła w poczuciu odpowiedzialności za wysokie standardy prawne i etyczne, jakie powinny cechować społeczność akademicką PWSZ w Tarnowie, po głębokiej analizie posiadanej dokumentacji, kierując się dobrem Uczelni, w przekonaniu, iż Rada wyczerpała wszystkie możliwości wyjaśnienia wątpliwości prawnych dotyczących działań Rektora PWSZ w Tarnowie od 2017 roku wewnątrz struktur Uczelni.
Jednocześnie Rada na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła decyzję o nieudzieleniu zgody prof. dr hab. Jadwidze Lasce na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego oraz kontynuację dodatkowego zatrudnienia poza PWSZ w Tarnowie.
W naszym przekonaniu obecna kryzysowa sytuacja Uczelni wymaga pełnego zaangażowania się Pani Rektor w działania na rzecz tarnowskiej Uczelni i jej nieograniczonego innymi obowiązkami udziału w procedurach kontrolnych. Liczymy na zrozumienie naszego stanowiska przez Panią Rektor w duchu odpowiedzialności za przyszłość naszej Uczelni.
Rada apeluje do wszystkich członków Senatu i Rektora PWSZ w Tarnowie o niepodejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą utrudniać a nawet destabilizować prace wszystkich organów i struktur organizacyjnych Uczelni oraz negatywnie wpływać na jej działalność w okresie prowadzonej kontroli, a także w czasie podejmowania decyzji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku ze skierowanymi doń wnioskami. Liczymy na zrozumienie powagi sytuacji w duchu odpowiedzialności za dobro Uczelni.

Rada Uczelni PWSZ w Tarnowie

07.10.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |