W naszych szkołach powstaną kolejne profesjonalne pracownie zawodowe

 Rozmowa z Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomaszem Stelmachem

 

W powiecie tarnowskim powstanie jedna z najnowocześniejszych pracowni spawalniczych. Gdzie, w której miejscowości będzie zlokalizowana i z jakich środków sfinansowane będzie to przedsięwzięcie?

Taka pracownia powstanie w Tuchowie, w tamtejszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Stanie się tak dlatego, że nasz samorząd jako organ prowadzący dla ośmiu szkół ponadpodstawowych, realizował będzie drugą edycję projektu edukacyjnego dotyczącego kształcenia zawodowego „Mistrzowie w Zawodzie II”. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, do której to instytucji aplikowaliśmy po środki finansowe, oceniało nasz projekt na pierwszej pozycji na liście rankingowej dla subregionu tarnowskiego i na drugiej pozycji w województwie małopolskim. W tym miejscu duże uznanie należy wyrazić dla pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, którzy ten wniosek przygotowali. Mam dużą satysfakcję, iż z ramienia Zarządu Powiatu z nimi współpracuję, koordynując pracę m.in. tego wydziału.

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”, o którym Pan wspomniał, to duże przedsięwzięcie. Jakie jeszcze działania podjęte zostaną w jego ramach?

Owszem, to duże przedsięwzięcie edukacyjne za ponad pięć milionów złotych. Będziemy je realizować w sześciu szkołach powiatu tarnowskiego, od stycznia 2020 do 31 sierpnia 2023 roku. W ramach projektu zaplanowaliśmy adaptację pomieszczeń oraz gruntowną modernizację i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, w tym przede wszystkim wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia. Poruszamy się w ramach dwóch wiodących branż kształcenia zawodowego dla naszych szkół ponadpodstawowych czyli : branży budowlanej i turystyczno-gastronomicznej.  I tak po kolei – w Tuchowie /CKZiU/ powstanie nowoczesna pracownia spawalnicza, a w szkole w Zakliczynie zaawansowana technologicznie pracowania do kształcenia zbrojarzy, brukarzy i posadzkarzy. Wszystko wyposażone w najnowsze urządzenia i narzędzia oraz materiały do tego typu szkoleń. W branży turystyczno-gastonomicznej powstaną nowe pracownie kształcenia zawodowego – w  Tuchowie pracownia przygotowywania i ekspozycji śniadań hotelowych, w Wojniczu  pracownia carvingu , w Zakliczynie  pracownia gastronomiczna, w Ciężkowicach cukierniczo-gastronomiczna, a w Żabnie pracownia obsługi klienta.

Wróćmy jeszcze do pierwszej edycji tego programu. Co już wykonano, o jakie nowe elementy już wzbogaciły się powiatowe szkoły?

Wartość pierwszej edycji programu „Mistrzowie w zawodzie” była porównywalna z obecną drugą edycją i wynosiła ogółem blisko pięć milionów złotych.  W projekcie uczestniczyło siedem szkół powiatowych. Celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz turystyczno-gastronomicznej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych. Były realizowane kursy i szkolenia dla uczniów, staże zawodowe i praktyki dla uczniów oraz dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wizyty zawodoznawcze u pracodawców (m.in. w renomowanych hotelach i restauracjach). Podjęta została ponadto współpraca z uczelniami wyższymi (zajęcia laboratoryjne i warsztatowe na uczelniach w Tarnowie i Krakowie). Programy stażowe pokazały uczniom możliwości jakie otwierają przed nimi technika i szkoły branżowe, motywowały do nauki zawodu, pokazywały specyfikę danego zawodu, pozwalały zetknąć się ze środowiskiem pracy, kulturą i zasadami, jakie panują w danym zakładzie pracy. W ramach pierwszej edycji projektu „Mistrzowie w Zawodzie” przeprowadzono prace remontowo-budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownie i warsztaty w CKZiU w Tuchowie, utworzono nowe pracownie, zmodernizowano już istniejące.

Czy planując rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie przeprowadzacie rozmowy, konsultacje z lokalnymi przedsiębiorcami jakich pracowników potrzebują, na jakie zawody jest zapotrzebowanie?

Oczywiście, że nasz profil szkolenia jest konsultowany z lokalnymi przedsiębiorcami i fabrykami, które dają nowe miejsca pracy. Inaczej ta edukacja nie miałaby sensu. Nasi uczniowie po zakończeniu swej ścieżki edukacyjnej, jeśli tylko nie wybiorą studiów wyższych, muszą znaleźć godne miejsce pracy. To nasza idea, którą wcielamy w życie. Przykładem mogą być zawarte ostatnio porozumienia patronackie z tarnowskimi Zakładami Mechanicznymi, działającymi coraz prężnej w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz z Fabryką Silników Elektrycznych Tamel S.A. To porozumienie z austriackimi właścicielami obecnego Tamelu daje uczniom – praktykantom niemal gwarancję zatrudniania w tej rozwijającej się nowoczesnej firmie. To wszystko zawody z grupy mechaniczno-logistycznej. W branży hotelarsko-turystyczno-gastrononomicznej profilujemy nasze kierunki kształcenia również na bieżąco, opierając się na rozmowach z przedsiębiorcami, a także korzystając z małopolskiego wojewódzkiego barometru zawodów, gdzie corocznie są publikowane prognozy zapotrzebowania zawodowego w danych branżach.

A jak wygląda sytuacja jeśli idzie o zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem umiejętności w klasach o profilu zawodowym? Jest nabór na odpowiednim poziomie, tętnią życiem warsztaty i pracownie wyposażone w coraz lepszy sprzęt?

Nasza oferta kształcenia zawodowego jest popularna i doceniana wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu, a nawet dalej. Pracownie tętnią życiem, a w tym roku szkolnym mieliśmy nienotowany od dawna nabór do pierwszych klas. Zrekrutowaliśmy 1421 uczniów do 54 nowych oddziałów klasowych, najwięcej właśnie do klas o profilu zawodowym czyli w technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. Prym wiodą w tym roku szkolnym szkoły w Zakliczynie, Tuchowie i Wojniczu, gdzie utworzono najwięcej nowych klas.

Oprócz dobrego przygotowania zawodowego uczniów samorząd powiatu dba również o ich edukację historyczną i patriotyczną. Tym razem z Pana inicjatywy będą mogli obejrzeć w kinie film „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Możemy poznać szczegóły?

Koordynując kształcenie, ale i wychowanie, o czym nie możemy podczas edukacji zapominać, zarówno jako radny, jak i nauczyciel wywodzący się z środowiska ideowego Prawa i Sprawiedliwości, zwracam szczególną uwagę na kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu wśród młodzieży. Robimy to wraz z kolegami z Zarządu Powiatu i Rady, gdzie większość ma klub radnych PiS, za pomocą ciekawych dla młodego pokolenia środków przekazu, na przykład poprzez kino. Chcemy by młodzież, którą kształcimy w szkołach powiatu tarnowskiego miała dobre rozeznanie w najnowszej historii XX i XXI wieku. W ramach tego pola naszej działalności organizujemy dla naszej młodzieży ekstra seanse z historycznym wstępem, jako wyjazdowe lekcje historii w atrakcyjnej formie. I tak 4 listopada z okazji zbliżającego się Świata Niepodległości, dzięki uprzejmości Centrum Sztuki Mościce, możemy upamiętniać to święto w sali kinowej Centrum, podczas zorganizowanego dla nas specjalnego seansu filmu „Legiony”. Obraz ten opisuje szlak bojowy Legionów Piłsudskiego. Wstęp historyczny tym razem będzie przygotowany przeze mnie i przed seansem w prezentacji multimedialnej przybliżę młodzieży ważny epizod z historii I Brygady Legionów, czyli jej pierwszą większą bitwę, rozegraną w naszym subregionie – słynną batalię pod Łowczówkiem. Przypomnę także losy samego cmentarza wojennego nr 171, na którym w roku ubiegłym był przecież Prezydent RP Andrzej Duda, uczestnicząc w obchodach XX Zlotu Niepodległościowego. Taka lekcja historii nie jest nudna i myślę, że młodzież to doceni i - co ważne – zapamięta co zawdzięczamy wcześniejszym bohaterskim pokoleniom patriotów.

Niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Powiat tarnowski zorganizował obchody w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, który świętował przy tej okazji swój jubileusz 50-lecia istnienia. Jakie życzenia z okazji tego święta złożył Pan nauczycielom pracującym w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie?

Nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty życzyłem wiele radości, entuzjazmu, ale i cierpliwości, serca do pracy i satysfakcji z jej efektów. Doceniania – przez cały rok, nie tylko w Dniu Nauczyciela.

Fot. P. Topolski

13.11.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |