Na sesji o finansach

 Tarnowscy radni podjęli uchwałę w sprawie emisji kolejnych obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa. Propozycja ich nabycia skierowana będzie do indywidualnych adresatów, a środki uzyskane z emisji przeznaczone będą m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Podczas dzisiejszej XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni podjęli uchwałę w sprawie emisji kolejnych obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta miasta Tarnowa. Za jej przyjęciem padło czternaście głosów, jeden radny był przeciw, a ośmioro wstrzymało się od głosu. W myśl uchwały, Gmina Miasta Tarnowa wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 12 milionów złotych. Będą to obligacje na okaziciela, a wartość każdej wynosiła będzie tysiąc złotych. Propozycja ich nabycia skierowana będzie do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.

Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2020 w dwóch seriach o wartości: 10 i 2 mln złotych, a ich wykup nastąpi w latach 2026-2030 (w przypadku pierwszej serii 2 miliony w każdym roku, w przypadku drugiej – 400 tysięcy). Gmina Miasta Tarnowa może przy tym wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Środki uzyskane z emisji przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tarnowscy radni podjęli także uchwały dotyczące zmiany dwóch uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 oraz budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020. Ustalili ponadto zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych oraz powierzyli Powiatowi Tarnowskiemu zadanie zarządcy drogi – w tym w zakresie pełnienia funkcji inwestora - na odcinku drogi powiatowej 1346K (most na Dunajcu w Ostrowie).

 

30.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |