Asystent osobisty do pomocy

 Pomoc i wsparcie osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, to rola asystenta osobistego, z którego usług skorzystać można w ramach dedykowanego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Tarnów przystępuje do jego realizacji, zgłoszenia są już przyjmowane.

 

Tarnów przystępuje do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach jego edycji na 2021 rok. Program ma na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i zwiększenie ich szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej to pomoc w codziennych czynnościach, ale również praca nad usamodzielnieniem podopiecznego, działania na rzecz jego integracji ze środowiskiem i zapobieganie izolacji.

Asystent osobisty pomóc może m.in. w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez podopiecznego miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne i sportowe). Pomoże też w zakupach, ale z zastrzeżeniem aktywnego udziału przy tej czynności, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktów i współpracy z różnymi organizacjami, w korzystaniu z dóbr kultury, w wykonywaniu codziennych czynności.

Ważne jest, iż uczestnik programu bądź jego opiekun prawny nie ponosi żadnych kosztów związanych z pracą asystenta. Osoby będące asystentami mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów i wynagrodzenie zgodne z zasadami określonymi w programie.

Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie asystentem osobistym, ale nie może nim być członek rodziny. tj. rodzic, małżonek, opiekun faktyczny, dziecko na utrzymaniu do 25. roku życia.

Na pomoc w ramach programu mogą liczyć:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne – zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dz.U. z 2020 r. poz. 426,568,875).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o złożenie następujących dokumentów: karty zgłoszenia do programu, orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego, oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z usług asystenta osobistego finansowanego w ramach innych programów/projektów.

W sprawie wsparcia asystenta osobistego należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie pod nr  tel. 14 688 20 05.

 

02.04.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |