Ksiądz Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Boże Narodzenie ma dalszy ciąg… w Kościele

 I. Symbolizm nocy

Jak co roku, w najbliższych dniach myśli bardzo wielu ludzi będą powracać do Nocy Bożego Narodzenia. W wielu językach zabrzmią słowa znanej kolędy: Cicha noc, święta noc..., która opiewa wydarzenie, jakie już ponad dwa tysiące lat temu miało miejsce w Betlejem. Boże Narodzenie to jedna z niewielu tajemnic zbawczych, które dokonały się w nocy i które także liturgia Kościoła wiąże z nocną celebracją mszy świętej, popularnie zwanej „pasterką”. Ta nocna tajemnica i nocna celebracja dotyczą narodzin i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – i tylko tych dwóch tajemnic. Liturgia podpowiada nam, abyśmy w najbliższych dniach, gdy wspominamy narodzenie w ciele Słowa Bożego opiewali „najświętszą noc – nox sacratissima”.

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to motywu tego nocnego usytuowania i przeżywania tego święta można by szukać w tym czystym i budzącym szacunek półmroku, jaki otacza narodziny każdego człowieka. Jednak Wielkanoc i Boże Narodzenie są liturgiami nocnymi z innego, głębszego i właściwszego powodu – powodu znacznie przekraczającego tę tajemnicę, jaka otacza przyjście na świat każdej istoty ludzkiej. Właśnie ta nocna celebracja swoim symbolizmem ujawnia ten powód. Otóż, obydwa święta są celebracją początku naszego zbawienia – ogłaszają nam nadejście nowego dnia, którego oczekujemy w wierze. Są to „najświętsze noce” właśnie dlatego, że poprzedzają dzień ostatecznego zwycięstwa i chwały – „dzień, który nie zna zachodu”, ponieważ jest początkiem nowego życia, nie znającego końca.

Gdy dokonujemy takiej interpretacji, to musimy oczywiście pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością symboliczną, która jako taka nie ma charakteru absolutnego ale tylko wprowadzający – inicjujący. Rzeczy ludzkie i kosmiczne, które zostają przyjęte w liturgii po to, by zwracać naszą uwagę na łaskę i zbawienie, czy też odrzucenie i potępienie są zawsze naznaczone dwuznacznością. Ulega bowiem zmianie historia świata, a te rzeczy są włączone w ciągły bieg tej historii – od Adama do Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa, gdy nastąpi spełnienie zbawienia w duchu i w materii.

Coś takiego dotyczy także nocy i jej symbolizmu, jak zauważamy już w samym Nowym Testamencie, który często odwołuje się do jej symbolizmu. Jest ona znakiem czasu, gdy nikt nie może działać (por. J 9,24); nawiązuje do ciemności śmierci, które otaczają nas jako grzeszników (por. Łk 1,17); jest obrazem naszej wątłej kondycji (por. J 12,35-36); jest przestrogą, która zachęca do wiary (por. J 8,46). Czy każda noc nie przywołuje jakoś na pamięć tej nocy, jaką jest noc zdrady Judasza (por. Łk 22,53; J 13,20; 1 Kor 11,24); czy nie wyraża niespokojnego oczekiwania na dzień (por. Rz 13,12); czy nie przypomina, że w nieznanej nam chwili Bóg może zażądać naszej duszy (Łk 12,20)? Czy noc nie pyta nas o to, czy nie żyjemy w mroku wewnętrznym i zewnętrznym? Czy ta sama noc nie jest równocześnie godziną przyjścia Pana (Łk 12,38), który – jak oblubieniec na gody – przychodzi o północy (por. Mt 25,6)? Czy noc nie jest czasem niebieskich wizji i boskich pouczeń (por. Dz 16,9; 18,9), czasem, gdy Syn wznosi swoją modlitwę do Ojca (Łk 6,12)? Czy właśnie noc nie była świadkiem Jego przyjścia do Jego domu, do ciemnej stajni świata, pośród niebieskich pieśni (Łk 2,8n)?

Co to oznacza? Czy nasza noc może stać się świętą nocą? Nie jaśnieje jeszcze dzień, który nie zna zachodu. Jest jeszcze czas, w którym wszystko jest zarażone złowrogim jadem śmierci, rozkładającej każdą rzecz i przygniatającej każdą rzecz lękliwym mrokiem. Można wprawdzie lirycznie celebrować noc jako „lekarstwo”, które łagodnie odnawia wszystkie rzeczy, jako tło, na którym istnieje każda rzecz i przygotowuje się do świetlanej przyszłości. Można pochwalać ją i uznawać za bardziej twórczą od dnia, gdyż ukazuje rzeczy w szczegółach, ale tym samym przecież oddziela je od siebie. Są tacy, którzy lubią noc, bo jest pełna tajemniczości, a w dniu nie widzą niczego oprócz rozczarowania. Jednak cały ten liryzm sprowadza się do próżnego romantyzmu lub zmęczonej namiętności, która gaśnie w nocy, w rzeczywistości będącej tylko mroczną pustką, jeśli w naszej nocy nie narodził się Ten, który jest czymś więcej niż tylko zwykłym pionkiem w beznadziejnym biegu dnia i nocy, którym jest objęta każda rzecz, gdyż jedna jest taka sama jak druga, jedna przywołuje drugą, jedna rozpływa się w drugiej, a w ten sposób wszystkie wyznają swoją przemijalność – swoją przygodność, jak mówi filozofia.

 

II. Najświętsza noc

Noc sama z siebie nie jest świętą nocą – nie jest Nocą Bożego Narodzenia. W rzeczywistości jest tylko ciemnością i mrokiem i błądziłoby się, gdyby przypisało się jej przemijalności znaczenie pełni. Nasza noc – ta wewnętrzna i zewnętrzna – może jednak stać się Nocą Bożego Narodzenia, może stać się świętą nocą, ponieważ Ten, który w niej się narodził się nie jest Synem czasu, ale jest Synem światłości. Tylko gdy jest przeżywana z Nim, ludzka noc może stać się Nocą Bożego Narodzenia, ponieważ w niej narodził się Syn Boży w ciele, napełniając wszystkie noce swoimi obietnicami i cudami. Bóg uświęcił przemijalność naszych mrocznych nocy, przekazując jej iskierkę swojego świetlistego dnia, który nie zachodzi. To dzisiejszej nocy spełniają się słowa proroka Izajasza, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: „Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło”. A święty Paweł może powiedzieć „po imieniu”, że tym światłem jest Jezus Chrystus, mówiąc o Nim: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom”. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, i tylko dzięki Niemu, noc jawi się jako obietnica prawdziwego dnia; jest świtem przychodzącego dnia – czasu, w którym już jaśnieje „Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”.

Światło Chrystusa Zbawiciela jaśnieje jeszcze wprawdzie blado, ponieważ jest jeszcze skondensowane w sobie, ale powoli rozlewa coraz dalej swoje przenikliwe promienie. Tylko dlatego, że Słowo Ojca przyszło na świat i stało się – za sprawą Ducha Świętego – wewnętrznym prawem i zasadą istnienia każdej rzeczy, rzeczy świata stały się symbolami eschatologicznymi, to znaczy ukazującymi nam to, co wieczne. I są nimi rzeczywiście. Dlatego wierzący – i w gruncie rzeczy tylko wierzący – ma prawo być „romantykiem” i widzieć w każdej nocy obietnicę i symbol świętej Nocy Bożego Narodzenia. Owej Betlejemskiej Nocy zostały uświęcone i odkupione wszystkie noce, ponieważ zrodziło się w niej Światło, czyli Zbawca. Święty Łukasz relacjonuje zjawienie się anioła pasterzom: „Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan»”.

Po tym wydarzeniu nie ma już teraz w świecie takiej ciemności, która nie mogłaby stać się iskierką wiecznego światła. Nie ma już oczu, które nawet zamknięte na światło ziemskie – nie mogłyby otworzyć się na najbardziej jaśniejące światło. Nie ma już zachodu, który nie mógłby być błogosławiony, ponieważ nosi zarodek poranka bez końca – wiecznego światła. Dlatego możemy głosić także pochwałę nocy, możemy włączyć ją w naszą „pieśń nową”, jak głosi Psalm responsoryjny, i widzieć w niej odbicie Światłości niedostępnej, którą zamieszkuje Bóg (por. 1 Tm 6,16).

Chrześcijanin może więc celebrować noc w sposób uroczysty, ponieważ jest dzieckiem dnia, a nie nocy i ciemności (por. 1 Tes 5,5). Tylko ten, kto wie, że ciemności nocy już ustępują i wkrótce całkowicie znikną, może patrzeć na tę ciemność, nie będąc przez nią przygniecionym. Chrześcijanin nie zatrzymuje się, by upajać się subtelną słodyczą nocy, ale ufnym i pewnym krokiem idzie przez noc, stworzoną przez Boga i przez Niego przemienioną w Noc Bożego Narodzenia.

 

III. Światło zbawienia w Kościele

II Sobór Watykański w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów, którym jest konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, już pierwszym jej zdaniu, stwierdził jednoznacznie, że światło Jezusa Chrystusa – to światło, które celebrujemy w czasie tej najświętszej nocy, jaśnieje na „obliczu Kościoła”. Jest to stwierdzenie, które wyraża głęboką świadomość Kościoła odnośnie do tego, czym on jest i jaka jest jego misja w dziejach ludzkich. Kwestionowanie tego faktu, jak ma miejsce w niektórych przypadkach, zwłaszcza w środowiskach dziennikarskich, dowodzi zasadniczego niezrozumienia Kościoła. Warunkiem autentycznego rozumienia Kościoła jest usytuowanie go w nierozdzielnym związku z Chrystusem i z Jego misją zbawczą, konkretyzująca się w dziele uświęcenia człowieka oraz jednoczenia całej ludzkości z Bogiem.

To Kościół otrzymał jako drogocenny depozyt to wszystko, co wyraziło się i wydarzyło w czasie betlejemskiej nocy, a potem skonkretyzowało i wyraziło w całym życiu Jezusa aż po krzyż, grób i zmartwychwstanie. Wraz z narodzeniem Jezusa w Betlejem – właściwie należałoby powiedzieć, że w Nim samym – narodził się także Kościół, który potem wraz z Nim dojrzewał i objawiał się światu. Święty Leon Wielki, wielki papież z V wieku, stwierdził lapidarnie, wyrażając pierwotną świadomość Kościoła: „Narodziny Chrystusa są początkiem ludu chrześcijańskiego – narodziny Głowy są narodzinami Ciała” (Mowa 26: PL 54,213). Dlatego też starożytne obchody Bożego Narodzenia były zarazem obchodzone jako narodziny Kościoła, czego możemy znaleźć wiele wyrazów w starożytnych kazaniach i modlitwach liturgicznych. W Boże Narodzenie Kościół świętuje swoje narodziny i każdy wierzący w tym duchu powinien tę uroczystość przeżywać, niejako odkrywając w Betlejem miejsce swoich własnych narodzin jako członka Kościoła.

Boże Narodzenie zatem, przypominając nam wypełnienie zbawienia przez Słowo, które stało się ciałem, wprowadza nas równocześnie w tajemnicę Kościoła. Tajemnica Kościoła stanowi przedłużenie tajemnicy Chrystusa, a tym samym stanowi dla nas wezwanie do spojrzenia w tym duchu na Kościół i dowartościowanie jego miejsca w naszym życiu i naszej wierze. Światło betlejemskie niezmiennie jaśnieje na obliczu Kościoła. Już bardzo wcześnie chrześcijanie wyrazili to przekonanie w formie zasady, która później stała się dogmatem wiary: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Pierwsze sformułowania tej zasady pojawiają się już w III wieku – znajdujemy je u Orygenesa, świętego Cypriana, świętego Augustyna, a rozwijają ją liczni Ojcowie Kościoła na Wschodzi i Zachodzie.

Co chce podkreślić ta zasada? Przypomina ona przede wszystkim, że Bóg nie zbawia każdego człowieka osobno, ale dokonuje tego we wspólnocie kościelnej, którą tworzą wierzący w Niego. Wysłużona przez Chrystusa łaska poprzez Kościół dochodzi do wierzącego i w Kościele może się w pełni rozwinąć, wyrażając się w dziełach prowadzących człowieka do zbawienia. W jednym z przemówień, w których podkreślał znaczenie Kościoła dla realizacji zbawienia w świecie, papież Jan Paweł II mówił tak: „Kościół jest jakby kanałem przenoszącym falę łaski, tryskającej z przebitego Serca Odkupiciela” (Homilia na zakończenie II Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie [23 października 1999 r.], „L’Osservatore Romano” 20[1999] nr 12, s. 48). Mówimy więc, że Kościół jest zwyczajną drogą prowadząca do uświęcenia i do ostatecznego zbawienia. Nie odmawiamy w ten sposób innym zbawienia, ale z naszej strony możemy uczynić nic innego, jak polecać ich Bogu Zbawcy, pojmując nasze życie w perspektywie zastępstwa, którym ich obejmujemy, i ufając, że Bóg wejrzy na nich ze względu na naszą wiarę i dążenie do świętości.

Ta najświętsza noc, w której rodzi się nasz Zbawiciel, napełnia nas wdzięcznością za Jego narodziny pośród nas w ciele i za światło zbawienia, którego nam łaskawie udzielił. Napełnia nas także wdzięcznością za Kościół, który narodził się w tym samym momencie, i za światło zbawienia, które dzięki niemu do nas dociera – światło łaski i prawdy, pełnia łaski i prawdy. Modlimy się zatem, aby Kościół był w stanie to światło nieść do kolejnych pokoleń i w kolejne miejsca na świecie, mimo trudności a nawet prześladowań, aby radość bożonarodzeniowej nocy stała się w końcu udziałem wszystkich. Aby wszyscy stali się uczestnikami świętej nocy, w której jaśnieje światło nie znające zachodu.

 

ksiądz Janusz Królikowski

16.12.2011
Komentarze:
asys: 14.01.2012
czemu usunięto komentarze ?????
JustSatiorp: 24.05.2017
Want to buy isotretinoin Order Viagra Online Contact Rayhhealthcare Cialis Generico Prezzo Piu Basso Cialis Generic Buy Viagra Without A Rx In The Us Rualis 20 Super Active Buy Zithromax Viagra Pills Phramacy Priligy Comentarios Nolvadex Price Amoxicillin Clavulan Dosage Information Prix Du Cialis 20mg En France Low Price Prozac Prednisone Online With No Script Healtyman. Com Buy Viagra Online Usa Cytotec 200 Prix Buy Doxycycline Online Without Rx Cheap Viagra On Line Soft Tabs Kamagra Foreign Pharmacies Cheap Viagra Online Zithromax Levitra Sotto Lingua Generic Sildenafil Propecia En Madrid Zithromax Dose For Children Best Viagra Online Cialis Fegato Kamagra 100mg Amazon Buy Cialis Online Nolvadex Homme Online Pharmacy Mexico Selling Advair Viagra Online Sales buy roche accutane online uk Celecoxib Online Online Viagra Generic Progesterone Discount Direct Free Doctor Consultation Stirling Acheter Lioresal En Canada Cheap Cialis Generic Canada Pharmacy Mail Order Buy Finasteride Online Viagra Zoloft 100mg Relax De Propecia Yagara Best Cialis Online Aggrenox Free Clomid Purchase Cheap Kamagra Where To Buy Valtrex Online Best Site For Cialis Zoloft Implicane Comprare Cialis Svizzera Buy Cialis With Amex ?Tadalafil Kamagra 50mg Side Effects Priligy And Levitra Cialis To Buy Priligy Sicher Kaufen Buy Chlamydia Pills Online In Usa Buy Online Cialis Cialis Ubers Internet Propecia Young Men Buy Vardenafil Buy Priligy Online Usa Buy Slimex Where To Order Kamagra Buy Colchicine Tablets Online Amoxicillin Allergy Image Viagra Online Store Orlistat Used Mail Order Bactoran Cheap Viagra Overnight Support Canadianpharmsupport Tomar Viagra O Levitra Kamagra Chewable Cheapest Levitra 20mg Order From Phone Amoxicillin Cialis Pills Is Kamagra Dangerous Acheter Du Cialis Au Maroc Order Zoloft In Usa Flow Max Where To Buy Propecia Adelgaza ?Viagra High Dose Amoxicillin Generic Cipro Cost Of Cialis Magasin Levitra 20mg Viagra 70 Viagra Online Sales 5mg Buy Propecia How To Buy Acticin Buy Cheap Cialis On Line Prix Amoxil En Pharmacie Cialis For Daily Use Online Buy Cheap Generic Cialis Generic Cialis Soft Tab Stendra Purchase Next Day Delivery Shop Cialis Online Amoxicillin And Sushi Precio Cialis €0.77 Purchase Deltasone Amoxicillin Doasge For 45 Pound Child How To Last Longer In The Bedroom Cialis 5mg What Is Keflex Ordered For Tabletten Levitra 20 Mg Buy Cialis Online Usa Propecia 1mg Difference 5mg Priligy Est Securisee Order Cytotec Maxifort Zimax Sildenafil 50 Mg Antibiotics Online Overnight Delivery Depoxetine Cialis One Day Generico Commander Xenical En Ligne Cialis Usa Priligy 30 Mg Controindicazioni Discovering Amoxil Cheapest Cialis Kamagra And Viagra Cialis Ayuda How To Buy Zoloft Cheap Viagra Online Finpecia 1 Mg For Sale Generic Viagra Sales Viagra Online Baclofene Posologie Vidal Generic Furosemide Cialis With Dapoxetine Cialis Non Script For Around 50 Dollars Sildenafil Does Amoxicillin Retain Water Cialis 5mg Filmtabletten Westen Fast Shipping Viagra Zithromax Prescribing Information
ChasGent: 26.05.2017
Viagra Generika Gesundheit Generic Amoxicillin Viagra Wirkt Nicht Mehr Achat Kamagra Oral Jelly Lasix Online Buy Kamagra Sans Prescription Chanson Levitra Levitra 20mg Online Amoxicilina For Sale On Line Pharmacy Buy Fincar On Line Order Levitra Propecia Online Non Prescription Order Now Clobetasol Cash Delivery Nolvadex For Sale Online Amoxicillin Dental Graft Donde Puedo Comprar Lexapro En Canada Accutane Online Genericos De Propecia 1 Mg Mebendazole Propecia Pills Order Kamagra Online Uk Amoxicillin Cat No Rx Cytotec Online Buy Online Propecia Prescription Amoxicillin Ciprofloxacin Connection Buy Strattera Online Cheap Isotretinoin acutane Acheter Cytotec Nolvadex Generic Name Women Taking Propecia Treatment Retin A Canadian Pharmacy Best Online Levitra Pilule De Cialis Pas Cher Zithromax Cost Walmart Lasix Online Store Is It Safe To By Cialis Online Viagra Levitra Cialis Online Order Cytotec Online Cialis 20mg Uk Cialis Levrita Comprar Propecia Solodyn Cephalexin Interaction Problems Amoxicillin Side Effects In Toddlers By Cheap Clomiphene Purchase Ciprodex Order Lasix Online Next Day Delivery Priligy Pill Viagra Super Active Plus Best 10 Online Pharmacies Zithromax 500mg Levitra Acheter Medicina Cialis Informacion Buy Generic Kamagra Cheap Accutane Online Cialis Acheter Best Generic Zithromax Viagra Levitra Lequel Choisir Buy Abortion Pills Online Generic Inderal Viagra En Ligne Levitra Erectile Dysfunction Cheap Generic Vibramycin Kamagra Impacto Generic Propecia Best Cheap Propranolol No Rx Costo Levitra Online Maximum Dose Amoxicillin Levitra Prix Amoxicillin And Ocp Zithromax Pregnancy Propranolol Prices Cialis Avis Bill Tracking The finance commission shall adopt rules providing for the regulation of deferred presentment transactions. loans with no credit check Click the download button below to get instant access to fast cash biz software.which according to his LinkedIn profile focused on community relations. Therefore it is important you do what you can to reduce your monthly expenditures including If you have or are considering multiple payday loans then contact PayPlan today for free expert advice.Propecia Cirrosis Nolvadex Generic Achat De Viagra Pfizer Acheter Cialis Internet Est Doxycycline Online Folliculitis Against Amoxicillin Propecia Langzeit Generic Strattera Usa Prezzo Levitra 5 Mg Prevacid Online Pharmacy priligy Buy Priligy 30mg Non Prescription Cialis Generic Online Celexa Buy Cheap Kamagra Pills Baclofen Pharmacie Cialis Duracion Efecto Buy Nolvadex Online Generic Viagra Canadian Cialis Oder Levitra Test Internet Order Amoxil Kennel Cough And Amoxicillin Buy Levothyroxine 100mg Buy Atomoxetine Online India Ship Free Viagra Sample Does Cephalexin Affect Birth Control Pill Buy Vardenafil 10mg Acheter Cialis Sur Le Net Levitra 10 Mg Italia Doxycycline 50mg Viagra Shop Empfehlung Abilify Cost Per Month Order Lasix Tablets Delicate Rx Support Isotretinoin izotek from canada direct low price overseas Buy Orlistat Best Pharmacy Online Levitra Ohne Zollprobleme Cheapest Strattera 10 Years Using Propecia Lexapro Mail Order Us Pharmacy Buy Nolvadex Online Escitalopram 10 Without A Prescription No Prescription Prednisone Generic Strattera Cheapest Vimedic Achat Cialis Belgique Generic Viagra Buy Le Viagra Pas Cher En Montauban Cialis E Levitra Forum Viagra Pill Achat Pilule Viagra Nootropil Clomid On Line Naturliches Viagra On Line Erectile Dysfunction Medication Order Cytotec Online generic isotretinoin acne find real visa cod only Cialis Miglior Prezzo Online Prozac Cost Levitra 40mga For Sale Mexico Beach Viagra Free Propranolol Cheap Acheter Amoxicillin Prescrire Eu Medicament Pharmacie Buy Albuterol Inhaler In Canada Generic Clomid 100mg Discount Progesterone Hormone Replacement Amex
ChasGent: 02.06.2017
Sex Pills For Men Over The Counter Buy Propecia Online Prix Cialis Generique Provera 2.5mg Dysmenorrhea Kamagra Gel Oral Amoxil And Yeast Infestion Lilly Cialis Kaufen viagra Tamoxifen Without Prescription Cialis Originale Vendita cialis online pharmacy Cephalexin To Treat Bronchitis Strattera For Sale Online Propecia Uk Compra Cialis Foro Symptoms Of A Reaction To Amoxicillin Cialis Online Buy Furosomide Online Levitra Vendita Farmacia Priligy 30mg Price Comprare Cialis Acquisto Cialis Generico Propecia He Infertilidad Price Of Propecia Cialis De Marca Comprar List Legitimate Online Pharmacies Viagra Sample Que Es La Propecia Where To Purchase Stendra Priligy Dapoxetine Online Priligy Ritardante Cialis Prix Andorre Kamagra Chewable need isotretinoin isotret best website overseas Orlistat In Colorado Co Doctor Levitra 20mg Online Generico Kamagra Gelatina Orale Levitra Dangers viagra prescription Cialis Ne Marche Pas Forum Cialis Meilleur Site Fast Delivery Viagra Buy Clobetasol Medicine With Free Shipping Keflex Rash cialis Viagra Generic Prices Where Can I Buy Nolvadex Pct Fast Shipping Viagra Sex Pills For Men Over The Counter Penegra Cialis Cheap Propecia 1mg Finasteride 5 Mg Levitra Crea Assuefazione Cheap Viagra 25mg Cialis 5 10 Mg Without Pres Buy Teva Viagra 254 Buy Accutane Uk Finasteride Side Effects Acheter Vrai Viagra En Ligne Levitra On Line Kamagra Eccellente Generici Vendita Attiva Kamagra Kaufen Wien Cialis Cost Cours Du Levitra Cheapeast Generic Progesterone Best Website Worldwide On Line Levitra Overnight Buy Levothyroxine 100mcg Online Generic Ou Puis cialis price Viagra Teilen
ChasGent: 07.06.2017
sale isotretinoin roacutan website cheapeast Affordable Levitra Cialis Generico Acquisto Valore Levitra In Farmacia Sildenafil 100mg Priligy Generico Ecuador Generic Isotretinoin Pills Best Website Cheapeast Saturday Delivery Best Levitra Prices Cialis Parapharmacie Viagra Kaufen Frankreich viagra online Ou Est Priligy Vendu Canadian Pharmacy No Prescription Viagra Cialis Propecia Pharmacie Propecia Gratuit Pilules Viagra Generika Rezept Cialis Order Il Viagra Umano Acheter Cialis Levitra Levitra No Rx Cialis En Las Farmacias Buy Valtrex Online No Prescription Kamagra Price Buy Nexium Uk Viagra Effets Secondaires Cheap Cialis Generic Propecia Trial Offer Amoxicillin With Other Drugs buy viagra Prezzo Cialis 5 Mg Compresse Cialis 5mg Taglich Buy Cialis Cheapest Brand Name Levitra Cheap Levitra Canada Get Cheap Cialis Online Zithromax 5 Day Dose Pack El Cialis Se Puede Comprar Sin Receta Medica Biuy Viagra Online Order Renova Cheap Buy Cialis From Mexico 41 Priligy United States Derniere Lit Plus Longtemps Buy Prevacid Otc Viagra Online Usa Viagra Internet Bestellen Sildenafil Citrate Ripoffs Buy Cheap Viagra 200mg Levitra Uses On Line Clobetasol Get No Prescription Needed Cheapeast Viagra Online Blue Order Prevacid Online Keflex And Immonium Ad Best Viagra Online Nolvadex Vendre Half Dose Propecia Buying Cialis Online Cialis Generico Comprar Espana Healthy Male Sirius Radio Brand Cialis Amoxicillin Bronchitis Vendita Levitra Generico Farmacia Canadian Cheap Cialis Propecia Impotencia Cyntra Viagara Radio Commercials Online Viagra Cialis Plux Dapoxetine Online Ordering Cialis Lilly Icos Prices For Propecia Viagra Soft Tab Are They Any Good Cytotec 200 Microgrammes Comprime Secable generic cialis Can You Safely Take Expired Amoxicillin Amoxicillin Drug Expiration cialis Viagra Acheter Pharmacie Cytotec 200pg Pharmacie En Ligne Priligy Usa What Is Shelf Life Of Amoxicillin Cialis 20 Mg Composizione Cheap Cheap Viagra Obestat When the loan is due the company either cashes the check or debits the account.S. bad credit loans Watch the video Why Banjo Banjo is an online lender providing unsecured loans to small business.Kamagra Shop best prices for on line levitra Zithromax Antybiotyk Amoxicillin And Ears Ringing Buy Generic Cialis Online Cheap Cialis Order Online Cialis 10 Mg Posologia Levitra Price Check Amoxicillin Canine Pharmaceutical Comprar Cialis Madrid Tadalafil Tablets Propecia 8 Months Acquistare Kamagra Thailandia Dapoxetine Drug Buy Generic Plavix Cheap
ChasGent: 13.06.2017
Cialis Canada Vendita Cialis Pills Orlistat Online Comprare Cialis Slovenia Levitra In Usa Drugstore Usa Women Cialis Reviews Buy 25mg Viagra Online Discount Generic Fedex Shipping Macrobid Germany Internet Cialis Ipertensione Controindicazioni Cialis 20mg Price Kamagra A Buon Mercato Priligy Panama Buy Cheap Levitra Cialis Potenzmittel Rezeptfrei Im Internet Bestellen Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Express Delivery California cheap levitra canada Viagra Duree Generique Lioresal 10mg levitra with dapoxetine reviews Buy Cheap Viagra Buy Antibiotics Online Uk Online Cialis Cialis Super Active Difference Cialis Economico Order Cialis Propecia En France Medicament Tamoxifene Accutane Canada Get Hard Pills Online Best Online Pharmacies Propecia Online Uk Buy For Sale Legally Progesterone Visa Best Website. Buy Progesterone Discount Low Price Package Insert Amoxicillin Teva Pharaceuticals cialis Strep B Treatment With Amoxicillin Buy Effexor Xr Cheap Buy Kamagra Online Where Can I Buy Cheap Flagyl In Carrollton Affordable Levitra Cheap Cialis Tablets Rush Cialis Online Pastillas Priligy 30 Mg Cost Of Propecia Topical Propecia 5 Alpha Reductase Cheap Kamagra Fast Delivery Vardenafil Synthroid 125 Mcg No Rx Buycialisonlineusa Order Cialis In Usa Cialis Lilly Original Cialis 10 Mg Pharmacie Levitra 20mg Price Brand Viagra Best Price Precio Cialis Farmacia Cheap Viagra Samples Viagra Ou Acheter Forum Isotretinoin Accutane C.O.D. On Sale Sildenafil Viagra 100mg Filmtabletten Beipackzettel Amoxicillin Sulbactam Injection Stability Cialis Generic Cialis Kamagra Bestellen
ChasGent: 19.06.2017
Propecia Generico En Espana Levitra Prices Mycobacterium Tuberculosis Amoxicillin Glam Viagra Comprare Acheter Propecia Misoprostol Medsafe Discount Levaquin Express Delivery Medication Amex Generic Viagra 100mg Forum Viagra Pas Cher Cephalexin And Kariva Levitra Ordering Cialis Levitra Comment Viagra Lowest Price Propecia Hair Low Price Cialis Viagra Ipertensione Acheter Nolvadex buy cialis Precio De Priligy 30 Mg Viagra Original Use Buy Levitra 10mg Ez Online Pharmacy Buy Cialis Usa Buy Cialas In Canada Priligy Online Pharmacy Buying Oral Ampicillin Priligy 30 Mg Prezzo Where To Order Zoloft Priligy Usa Approbation Propecia Epilobio Precio Accutane Capsules Cheapeast Stendra No Doctors Consult Buy Canadian Viagra Online Cheap Viagra Levitra Viagra Equivalent Dose
CharlesWal: 27.06.2017
Davamuntee: 09.07.2017
Is Lasix A Blood Thinner viagra prescription Lasix Usa Blog
Davamuntee: 12.07.2017
Wirkung Viagra Oder Cialis viagra Avanafil 200 Mg
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 15.07.2017
Cephalexin For Prostate Infection Dog cialis Discount Acticin Store
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 16.07.2017
Costo Levitra In Chimica online pharmacy Viagara Generic
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 17.07.2017
300 Mg Lithium Carbonate Doctors online pharmacy Get Generic Bentyl No Doctor Medicine Overseas Price
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis Generika Serios viagra Zithromax Where To Buy
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
Davamuntee: 21.07.2017
Online Phamaces online pharmacy Viagra Generika 100 Mg
BennyFus: 25.07.2017
wh0cd676599 visit your url
Twój komentarz:
kod bezpieczeństwa
Ankieta
Czy popierasz projekt dwukadencyjności władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządach lokalnych
| | | |