Ksiądz Janusz Królikowski "Dictum Acerbum" - Katolicy a problemy publiczne

 Katolicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w życiu publicznym i politycznym. Sprawa domaga się namysłu, dlatego zostaje tutaj zaproponowane kilka uwag na ten temat. Podejmując to zagadnienie, trzeba uwzględnić związek między życiem publicznym, byciem katolikiem i wolność wyboru w kwestiach politycznych. Życie publiczne stanowi jakby ramy, w których rozgrywa się życie każdego człowieka, a więc także życie katolika. Każdy człowiek, także katolik, zawsze zachowuje pewien margines wolności, na mocy którego może wnieść coś osobistego i nowego do życia publicznego całego społeczeństwa.


Człowiek jest istotą społeczną

Powieściowa postać Robinsona Cruzoe, samotnika na odległej wyspie, następnie postać, opisana w „Emilu” przez J.-J. Rouseau, która jest istotą ludzką czystą i anielską oraz pozostaje taką do chwili, w której zostaje zepsuta przez społeczeństwo, czy też teoria Leibniza, według której każda istota, a więc także człowiek, przez całe życie jest zamkniętą, nie mogącą się komunikować monadą, nie są faktami, ale po prostu skrajnymi interpretacjami rzeczywistości, którym ta rzeczywistość nie daje żadnego oparcia. Rzeczywistość jest bardzo zróżnicowaną – człowiek jest istotą społeczną do tego stopnia, że także chwile jego poczęcia i jego narodzin są społeczne i wspólnotowe. Człowiek ma we wspólnocie nie tylko swoje korzenie, ale jego wymiar społeczny wykracza poza chwilę jego początku – cały jego byt posiada wymiar społeczny. Dlatego też został określony przez Arystotelesa jako „zwierzę polityczne” (zoon politikon), to znaczy istota, która żyje w polis. Jeśli każdy z nas w swoim rozwoju nie musi wychodzić od zera, to wynika to z faktu, że zaczyna swoje młode życie zakorzeniony w społeczeństwie, które szybko sytuuje go na pewnym poziomie kultury, będącej rezultatem współpracy pokoleń w urzeczywistnianiu zadania panowania nad światem i nad życiem. W każdej chwili stopień cywilizacji i dobrobytu ściśle zależy od podejmowanej współpracy, które wielorakie ludzkie siły gromadzi w danym punkcie, ułatwiając w ten sposób życie.

Analiza najżywotniejszych problemów dotyczących dnia dzisiejszego prowadzi do tego samego wniosku. Gdy wszyscy zmagamy się z rosnącymi cenami, które osiągają taki poziom, że człowiek nie ma dostępu do towarów, to nie chodzi w tym wypadku tylko o przepaść między cenami i portfelem prywatnego obywatela, ale o problem, który obejmuje właściwie cały świat. Sprawa dotyczy relacji między kapitałem i pracą, podział poziomu kulturowego, wzrost populacji światowej, kryzys paliwowy i żywnościowy, relacje między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem… Są to problemy publiczne, to znaczy dotyczą one nie tylko pojedynczych osób, ale przede wszystkim wspólnot i narodów, które muszą być podejmowane i rozwiązywane wspólnotowo.

Papież Paweł VI w liście apostolskim „Octogesima adveniens”, który jest jednym z najważniejszych dokumentów społecznych Kościoła w XX wieku tak pisał na ten temat: Przejście na teren polityki jest też wyrazem dążenia dzisiejszego człowieka do większego udziału w odpowiedzialności i podejmowaniu decyzji. […] W encyklice „Mater et Magistra” papież Jan XXIII podkreślał, że udział w odpowiedzialności jest podstawowym wymaganiem natury ludzkiej, określonym sposobem realizowania jego wolności, środkiem jego rozwoju; wskazywał też, w jaki sposób należy zapewniać taki współudział w odpowiedzialności w życiu ekonomicznym, a w szczególności w przedsiębiorstwach. Dziś możliwości w tym zakresie są jeszcze szersze i dotyczą dziedziny społecznej i politycznej, gdzie należy ustanowić i umocnić racjonalny udział obywateli w odpowiedzialności i decyzjach. Oczywiście sprawy wymagające decyzji stają się coraz bardziej złożone; należy mieć na uwadze coraz bardziej zróżnicowane okoliczności; przewidywanie konsekwencji staje się bardziej niepewne, nawet jeśli nowe nauki usiłują rzucić światło, by ułatwić wybór w tych ważnych momentach”.

Zwróćmy uwagę na dwie podstawowe idee wyrażone w przytoczonym tekście. Charakter pierwotny, zakorzeniony w samej naturze ludzkiej, posiada uczestniczenie wszystkich ludzi w decyzjach, które ich dotyczą. Druga idea dotyczy złożoności problemów, które stopniowo się wyłaniają i domagają się przygotowania, aby można było odpowiedzialnie uczestniczyć w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Nie chodzi więc o prawo (jak prawo do zachowania życia), które posiada każdy człowiek na mocy samego bycia człowiekiem. Prawo do uczestniczenia w decyzjach, mimo że ma charakter radykalnie naturalny, zostaje faktycznie skonkretyzowane przez kulturę – przez globalną kulturę społeczeństwa i kulturę osobistą.

Idąc po linii zasady, każdy człowiek powinien włączyć się w analizowanie i w rozwiązanie tych problemów, które – z jednej strony – on sam wywołuje, a które – z drugiej strony – go dotyczą, i to na wszystkich poziomach wspólnotowych. Powinny więc zostać otwarte drogi do autentycznego uczestnictwa w życiu politycznym. Jedna z tych dróg ma bardzo podstawowe znaczenie, dlatego należy na nią zwrócić szczególną uwagę. Chodzi o wychowanie w ogóle, a mówiąc konkretniej – o wychowanie do uczestniczenia, które ma polegać przede wszystkim na realizacji tego uczestniczenia.


Dwa wymiary istotnie ludzkie

Uczestniczenie w życiu publicznym jest konsekwencją dwóch wymiarów życia ludzkiego: przynależności człowieka do społeczności ludzkiej w jej różnych formach oraz jego zdolności do stopniowego wzięcia na siebie osobistej odpowiedzialności. Katolik wie zatem, że na mocy faktu bycia katolikiem nie przestał być człowiekiem. Może do siebie zastosować klasyczną sentencję: „Humani nihil o me alieno puto”. Nie tylko może, ale jego obowiązkiem jest to uczynić. Pominięcie wymiaru publicznego życia byłoby poważnym przypadkiem niespójności, gdyż spójność katolika obejmuje także wymiar publiczny jego odpowiedzialności i jego działania. W takiej mierze, w jednej katolik – z powodu błędnej koncepcji Kościoła – zapominałby o wymiarze publicznym życia i nie podjął swojej odpowiedzialności w tej dziedzinie, nadałby postawie chrześcijańskiej interpretację monofizycką.

Starożytne sobory, a zwłaszcza Sobór Chalcedoński i II Konstantynopolitański, nie tylko wyznały jako dogmat wiary, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, „pełnym Bogiem i pełnym człowiekiem”, na poziomie natury, lecz także na poziomie dynamicznym, na poziomie oddziaływania aktywnych sił – każda z dwóch „form”, czyli natur działa zgodnie ze swoimi specyficznymi właściwościami: forma Boża działa zgodnie z formą Bożą, a forma człowieka działa zgodnie z formą człowieka, bez pomieszania i bez rozdzielenia. Są tu jasno wskazane dwa konieczne bieguny interpretacji działania: nierozdzielnie nestoriańskie, czyli dychotomia, polegające na poświęceniu pewnych godzin na bycie człowiekiem, ani pomieszanie monofizyckie, czyli zastąpienie lub pozbawienie wartości tego, co ludzkie przez elementy specyficznie chrześcijańskim.

Uczestniczenie katolika w życiu publicznym powinno być takie, aby odpowiadało mu jako człowiekowi i nie powinno być ani mniejsze ani uprzywilejowane w stosunku do uczestniczenia jakiegokolwiek innego człowieka. Także w tym punkcie prawo wcielenia wyznacza bardzo jasną zasadę: „Podobny do ludzi i w kondycji człowieka” (por. Flp 2,7).

W takich w pełni ludzkich ramach, na mocy swojej wiary, chrześcijanin z większą jasnością widzi pewne kwestie społeczne. Wiara pomaga mu w kierowaniu się w tej problematyce; nie neguje więc niczego, co spotyka się w wymiarze wspólnotowym życia i w jego wymaganiach dotyczących służby dla dobra wspólnego, ale widzi równocześnie, że akcent musi być kładziony na osobowych wartościach człowieka. W taki sposób ujmuje tę kwestię soborowa konstytucja „Gaudium et spes” w odniesieniu do naszych czasów: Równocześnie wzrasta także świadomość szczególnej godności, jaka przypada osobie ludzkiej, ponieważ przewyższa ona wszystkie rzeczy, a jej prawa i obowiązki są powszechne i nienaruszalne. […] Porządek społeczny i jego rozwój powinien więc być nieustannie kierowany na dobro osób, gdyż porządek rzeczy winien być podporządkowany hierarchii osób, nie zaś na odwrót, na co wskazał sam Pan, mówiąc, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (nr 26).

Na drugim miejscu bycie katolikiem powinno prowadzić do jasnej akceptacji realizmu. Papież Paweł VI mocno podkreślił ten fakt, pisząc w liście przesłanym przez kardynała Villota, na 60. Tydzień Społeczny we Francji: Zbyt często są jeszcze chrześcijanie, którzy nie ufają ścisłym analizom i zadowalają się zbyt uczuciowymi reakcjami, wątłymi wrażeniami; okazują się potem dziwnie wrażliwi na slogany – na przykład slogan epoki konstantyńskiej – i przyjmują byt pochopnie, bez zmysłu krytycznego, analizy, które usiłują być uznane za naukowe. […] Kościół nie boi się pilnych kwestii, które są mu stawiane prze autentyczne nauki humanistyczne, przejrzyste w swoich założeniach, swoich metodach i swoich wynikach, zdolne do ciągłego weryfikowania swoich hipotez wyjaśniających, zestawiając je z ewolucją faktów, oraz do unikania w ten sposób upraszczających schematów. Tego typu nauki, na właściwym dla nich poziomie, mogą wnieść uprzywilejowany wkład do tego, by lepiej rozeznać, gdzie sytuuje się ludzka wolność.

Nie chodzi tutaj tylko o cnotę odwagi czy zdolność przystosowania. Gdy katolik, jasno rozróżniając między faktem obiektywnym i wyjaśnieniu subiektywnym lub osobistą interpretację osobową faktów, stara się nadać większe znaczenie aspektowi obiektywnemu jakiegoś faktu, może to uczynić kierując się jedną z tych dwóch racji, wynikających z wiary: najpierw uznaje, że jego poznanie, w odróżnieniu od poznania Bożego, nie jest źródłem rzeczywistości, a następnie kieruje się braterstwem chrześcijańskim, w tym sensie, że dając pierwszeństwo aspektowi obiektywnemu, praktykuje jedną z form miłości, polegającą na dążeniu do postawienia się na pozycji brata, działając sprawiedliwie na jego rzecz.

Należy także uwzględnić, że katolik jest człowiekiem, który nawrócił się, by służyć Królestwu Bożemu, oraz współpracuje w jego aktualizacji w tym świecie. Chodzi o to, by nie pomieszać życia publicznego z Królestwem Bożym: katolik musi odrzucić pokusę monofizycką, bez względu na źródło, z którego ona pochodzi. Ale nie zapomina równocześnie, że w życiu publicznym wchodzą w grę ziarna Królestwa Bożego dotyczące braterstwa między ludźmi, działania na rzecz sprawiedliwości, większego stopnia równości i uczestniczenia. Są to wszystko wartości ludzkie, ale katolik zauważa w nich także wartość komplementarną, gdyż jego wiara mówi mu, że – działając na rzecz tych wartości – pracuje dla Królestwa Bożego.

W czynnym uczestniczeniu w życiu publicznym należy zaakcentować także wymiar uniwersalny ostatecznego Królestwa: „Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie niebieskim” (Mt 8, 11). Życie współczesne rozwinęło wymiar ponadnarodowy życia ludzkiego, dlatego też musi on być zaakcentowany w zadaniach podejmowanych przez katolika. Wynika z tego waga różnych międzynarodowych stowarzyszeń katolickich, które na wiele sposobów wnoszą wkład w formowanie świadomości autentycznie uniwersalnej solidarności i odpowiedzialności w kwestiach międzynarodowych.


Wolność i osobowość

Sposób postawienia i rozwiązania tego problemu zależy logicznie od postawy, którą przyjmuje się w stosunku do innej, bardziej ogólnej kwestii, a mianowicie – który element ma większe znaczenie w kształtowaniu człowieka? Wizja, która akcentuje w człowieku jego aspekt społeczny, dążąc do traktowania go jako molekuły całości, podkreśli oczywiście ograniczenia jego wolności; natomiast wizja, według której człowiek jest głównie jedyną i niepowtarzalną rzeczywistością, podkreśli konieczność przyznania mu przestrzeni wolności. Aby odpowiednio pozostawić problem, trzeba wyjść od sytuacji faktycznej: w człowieku łączy się to, co społeczne i to, co osobiste, a to oznacza, że jego wolność posiada pewne ograniczenia.

Wolność wyboru jest zdolnością do samopotwierdzenia się, mimo odkrywania wpływów i nacisków społecznych. Motywacje kolektywne dążą do uzyskania potwierdzenia na polu kryteriów weryfikowanych ilościowo, podczas gdy motywacje człowieka mogą mieć znacznie wyższe uzasadnienie. Wolność i osobowość będą konkretnie polegać na stałym wyborze jakiejś wartości moralnej bądź religijnej, nawet jeśli nie jest ona powszechnie podzielana przez społeczeństwo, w którym się żyje i którego jest się człowiekiem.

Na kwestie wolności wyboru rzuca ważne światło deklaracja „Dignitatis humanae” II Soboru Watykańskiego. W ciągłości z nauczaniem Kościoła, według którego aspekt osobisty człowieka sytuuje się ponad jego wymiarem społecznym, dokument soborowy rozwiązuje problem wolności i jej granic, przypominając, że wolność jest elementem dobra wspólnego i że – w konsekwencji – nie tylko należy go zachowywać, ale także rozwijać go w miarę możliwości. Tylko w przypadku, w którym przestrzeń wolności byłaby w sprzeczności z innymi elementami dobra wspólnego, byłoby uzasadnione jego ograniczenie. Jeden z komponentów wolności religijnej polega na tym, „żeby wspólnotom religijnym nie zakazywano swobodnego ukazywania szczególnych walorów ich nauki w organizowaniu społeczeństwa i w ożywianiu całej działalności ludzkiej” (nr 4).

W tym miejscu możemy zebrać niektóre konsekwencje tego, co zostało wyżej powiedziane. Wolność wyboru w dziedzinie życia publicznego jest wartością, która powinna być jeszcze bardziej uznana i umocniona, szanując zawsze prawa innych, który mają to samo prawo w stosunku do własnej wolności. Jeśli dotyczy to przede wszystkim dziedziny prawnej, to jego realizacja na poziomie osobowym będzie zależeć głównie od dwóch współczynników: od autentyczności chrześcijańskiej, w ramach której obowiązuje zasada pluralizmu wyborów, oraz od realizmu analizy i diagnozy sytuacji na poziomie politycznym, bez którego działanie publiczne okazuje się praktycznie nieskuteczne.

Jeśli chodzi o autentyczność wyboru chrześcijańskiego, to papież Paweł VI postawił ją jako kluczowy warunek w swojej katechezie o autentycznej wolności chrześcijańskiej: „Trzeba będzie zwracać uwagę, aby wyzwolenie rodzące się z wiary chrześcijańskiej, która jest wyznawana przez Kościół katolicki, zachowało swoją logikę wynikania i swoje wielofunkcyjne, ale autentyczne przeznaczenie; aby zachowało i umiało wyrazić się w owocnych i oryginalnych formach, z mocą i inteligencją wyczuwając potrzeby, które rozwój cywilizacji, daleki od uspakajania, czyni coraz bardziej oczywistymi i pilnymi. Trzeba uważać – podkreślamy – aby wyzwolenie chrześcijańskie nie było traktowane w sposób narzędziowy, czyli by nie nadawano mu celów przeważnie politycznych, aby nie było oddane na służbę ideologii, w punkcie wyjścia nie zgadzających się z religijną koncepcją naszego życia, ani aby nie było wykorzystywane przez ruchy społeczno-polityczne przeciwne naszej wierze i naszemu Kościołowi, jak obecne doświadczenia – niestety – pokazują. Nie jesteśmy ślepi!” (31 lipca 1974 rok). Uznanie i potwierdzenie tego warunku autentyczności, którym jest wolność wyboru, zostało zdecydowanie potwierdzone w liście „Octogesima adveniens” papieża Pawła VI: „W sytuacjach konkretnych licząc się z poczuciem solidarności, przeżywanej przez każdego – należy uznać uprawnioną rozmaitość możliwego wyboru. Ta sama wiara chrześcijańska może prowadzić do różnych form zaangażowania” (OA 50). Warto oczywiście podkreślić, że punktem wyjścia tego stwierdzenia jest zachowywanie autentyczności i tożsamości chrześcijańskiej, czyli „tej samej wiary”, która jest obiektywnie wyznawana; ograniczenie „prawomocności” wolnego wyboru ze strony katolika, byłyby uprawnione, gdyby był przeciwny wymaganiom i spójności wiary.

Jeśli zaś chodzi o realizm polityczny, wystarczy przypomnieć niektóre kwestie. Trzeba więc mieć na względzie przede wszystkim fakt, że każdy problem publiczny wyraża się równocześnie jako problem polityczny. Z tego powodu podjęcie wymiaru publicznego życia oznacza podjęcie odpowiedzialności politycznej. Ten wymiar polityczny zatacza coraz szersze kręgi, łącznie z międzynarodowymi. Na drugim miejscu sytuuje się współpraca z innymi ludźmi, bez stawiania warunków lub ograniczeń, które nie są związane z własną tożsamością. W dekrecie o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” II Sobór Watykański dał następujące wskazanie „Wspólne dziedzictwo ewangeliczne i wynikający stad wspólny obowiązek dawania chrześcijańskiego, współpraca katolików z innymi chrześcijanami staje się bardzo pożądana, a często konieczna, i to zarówno współpraca jednostek, jak i wspólnot Kościoła, czy to w podejmowaniu akcji, czy to w działaniu stowarzyszeń na szczeblu narodowym oraz międzynarodowym. Wspólne wartości ludzkie nierzadko domagają się współpracy chrześcijan realizujących cele apostolskie z tymi, którzy nie będąc chrześcijanami, uznają te wartości. Dzięki takiej dynamicznej i roztropnej współpracy, która ma wielkie znaczenie w działalności doczesnej, świeccy chrześcijanie dają świadectwo o Chrystusie, Zbawcy świata, oraz o jedności rodziny ludzkiej” (nr 27),

Wolność wyboru, którą posiadają katolicy w życiu publicznym, zachęca do podjęcia działań na rzecz sięgającego coraz dalej rozwijania wolności ludzkiej, czyli do kreatywności, aby w ten sposób człowiek rozwinął swoje duchowe władze i zdolności, urzeczywistniając w sobie obraz Boga Stwórcy. W czasach, w których doświadczamy tak wielu lęków, jest bardziej niż kiedykolwiek konieczne odwołanie się do tego wymiaru transcendencji człowieka. Trzeba więc, aby katolicy świadomie, pozytywnie i czynnie uczestniczyli w życiu publicznym, propagując szacunek dla natury ludzkiej i sprawiedliwość w podziale dóbr, integralny rozwój wszystkich ludzi i braterską solidarność wszystkich narodów.


ksiądz Janusz Królikowski

03.01.2012
Komentarze:
asystent: 09.01.2012
Rzeeczywistość pozbawiła części społeczeństwa możliwości udziału w życiu publicznym, i, to nie jest tak, że nie chcą się angażować, nie maja środków i poparcia. W panoramie zdominowanej przez partie polityczne, nie jest możliwe wypromowanie ludzi dobra do udziału w życiu społecznym. Musimy na nowo poddać redefinicji nasze ogólne myślenie. Św. Augustyn mówil:\" Wielu jest na zewnątrz, którzy zdają się być w środku, i wielu jest w srodku, którzy zdają się być na zewnątrz\". Polecam artykól Bpa A. Czai w ostaniej Więzi- \"Chrześcijaństwo przyszłości- znak nadziei\". Paradygmat kościoła czasów wspólczesnych. To trudne dziś Kościoła a zarazem piękno chrześcijaństwa redefiniuje nasze myślenie społeczne. Królestwo Boże jest w was. Puste rozważania teologiczne, napisane broszurki i wydane dla poszerzenia biblioteczki nie stanowią o istocie wspólczesnej Teologii i jej kondycji. Życie społeczei prawo uczestnictwa...., pytanie co robimy aby ludziom z \"wyobrażnią milosierdzia\" pomóc wchodzić na salony polityki, pomagać przemieniać rzeczywistośc \"ubogich\". Odpowiedz NIC ! Katoloicy a problemy społeczne- Katolicy nie maja problemów- mają swiadomość zmieniania rzeczywistości w perspektywie \"żlobka\", bez wzgledu na czerpane profity. Jesus- który za najważniejsze uważa przykazanie miłości- z biczem w ręku wypędza ze świątyni przeróżnych \"handlarzy\". To sa ci którzy rządza, nie ważne z jakiej opcji, nie sa wypędzani dziś, mimo że handlują , są pozdrawiami w tych świątyniach. O zamykane światynie Portugalii, Hlandii, Niemiec,..... zabijani karolicy w światyniach Nigerii i dziesiątkach innych krajów.... ----Dictum Acerbum---- Mędrcy mieli odpowiednią pozycję, zapewne nie brakowało im niczego, a jednak szukali czegoś więcej. Kardynał Henri de Lubac mówil, że tylko wrogowie chca, by chrześcijaństwo pozostało takie, jakie jest. WAŻNY GŁOS W DYSKUSJI O UDZIAE KATOLIKÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM, ALE TO ZNAMY Z NAUCZANA SOBORU.
asystent: 09.01.2012
Kim jesteś katoliku dziś? Walczysz o swoje miejsce? Oto trzymam dłoń umierającego człowieka któremu nie może nikt pomóc-Dictum Acerbum- patrzysz mu w oczy bezradnie- Kim jestem dla niego? --Co wystarczy, spojrzenie Cyrenejczyka, słowa Mistrza za którym idę ja chrześcijanin do niego z posługą -- Rok wiary niech wydobywa tę piękną perspektywę chrześcijaństwa i Kościoła , którą niesiemy ludziom w ich beznadziei, odchodzeniu, bulu który czasem nie są w stanie opisać nam - zostawmy problemy społeczne na potem....zostawmy je cwaniaczkom.... a my pójdzmy za Jesusem serio... To jest perspektywa i przestrzeń społeczna Kościoła dziś.... DROGA PANA
asys: 09.01.2012
Ważniejsze pytanie które należaloby postawić w perspektywie zagadnienia o społeczność, jest pytanie czy dziś to jest całkiem i do końca prawdziwe! Wyczerpał się kontekst tego pytania! Czy nie do ważniejszej rangi urasta pytanie?: czy człowiek w większym stopniu nie jest osoba samotną? \"samotną wyspą\". Rozważmy papieskie lekarsta na znużoną wiarę? Zmęczeni wiarą katolicy odchodzą, zamykają swoje świątynie w tylu miejscach na ziemi. Dlaczego? I oto jest lekarstwo Benedykta XVI, wielkiego myśliciela łaczącego doświadczenie rozumu i wiary jakt nikt inny dziś: .................................. 1/ Doświadczenie powszechności Kościoła 2/ Czynienie dobra 3/ Adoracja 4/ Sakrament pokuty 5/ Radość ................................. Piękno wiary, zapał, ewangelizacja czyni Kościół młodym jak mówił bł. JP II.
asys: 10.01.2012
Nauka Społeczna ma zmieniać świat, rzeczywistośc przez kształtowanie sumień, ich wrażliwosci, poczucie na krzywde, niesprawiedliwośc, niezależnie gdzie ona się rodzi. \"Idzie nowych ludzi plemię\"- pisał Norwid. Żyjemy rządzeni tzw. cwaniaczkami.Problemem ludzkości, może nie tyle co problemem ludzi dziś stało się SUMIENIE -\"Sanktuarium\" człowieka. Ono przestało być sanktuarium. Doświadczenie i przeżywanie wiary, nie implikuje świadectwa społecznego, przeobrażania ludzkiej rzeczywistości, na miarę i wedle bogatej Myśli Kościoła wyrażonej mądrością Soboru Vaticanum II.
asys: 11.01.2012
---tyko po co ten poseł---
asys: 11.01.2012
Polecam sięgnąć do ostatniego numeru \" Teologia w Polsce\" art. Ks. K. Gożdzia\" Chrystologia logosu wg. J. Ratzingera! Wielki mistyk XIX w O. P. Semenenko w swoim interesującym dziele \" Wyższy poglądna Historię Polski, Myśl Boża w jej dziejach\" wydanej już w 1892 r. pisał:\" Dzieje są tworzeniem sie świata duchowego\". Jakże myśl ta wspólbrzmi z tematyką tego artykułu. O kryzysie Kościoła posoborowego, wirusie roku 68 wypowiada się w nr.z 8 stycznia GN Ks. Robert Skrzypczak.Artykułuje to co wyraził w swojej książce powiedziałbym znakomitej:\" Chreścijanin na rozdrożu\" I jeszcze jedna pozycja \"Sakrament i Misterium kard. J. Ratzingera- niepublikowane teksty dla tych którzy pragną głębiej zrozumieć sakramentalne życie Koscioła zwłaszcz w kontekście przemian po Vaticanum II.I jeszcze Ebcyklika Benedykta XVI \" Caritas in Veritate\" o integralnym rozwoju ludzkim w miłści i prawdzie- teologiczna syntez poznania znaczenia zagadnienia karolicy a życie społeczne.
asys: 11.01.2012
W ludzkich kategoriach Nauka Spłeczna poniosła kleskę w zderzeniu z brutalizacją i materializmem współczesnym. Stała się dziedziną akademicką, jakim kluczem czytać dziś Tischnera! Ksiądz Tomas Halik nazywa iluzją wiarę zamykającą oczy na cierpienie:\" Nie mam prawa wyznawać Boga, jeśli nie potraktuję poważnie bólu swoich bliźnich\". Opcja preferencyjna na rzecz ubogich głoszona przez bł. Jana Pawła II, wielkie wołanie o ludzi sumienia....----klucz wiary dawany przez współczesnych chrześcijan----świadectwo____
asys: 12.01.2012
\"Desuwerenizacja kraju\". Jak Nauka społeczna Kościoła określa podmiotowość państw- ciekawy temat. Czy Unia nie jest z nią sprzeczna? Może ktoś się wypowie???
asys: 12.01.2012
W GN z 15.01.12 Ks. Dariusz Kowalczyk-jezuita, wykładowca teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim piszac o sytuaci w kraju w kontekście mysli Prymasa Tysiąclecia, dziś sługi bożego formułuje tezę, że\" nigdy moralność i ekonomia nie stały tak blisko siebie jak dziś\".Jest to surowa ocena współczesnej moralności. Pisał kiedyś Prymas, że \"na człowieku ciąży obowiązek upominać się o prawa Boże w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym\". Papież Benedykt XVI w przeróżnych odmianach i kontekstach wypowiedzi podkreśla, że wspołczesny kryzys jest w swej istocie i rdzeniu kryzysem etycznym który ogarnął wszystkich. ---\"Dictum Acerbum\"- Wspólczesni katolicy? Jacy są. Czy sa w stanie ponieść ,dzwignąć napiszę wprost < dzwignąć się moralnie >, czy pójdą za duchem czasu, za pieniądzem, czymś łatwym, drogą na skróty....? Nie znamy przyszłości jak będzie? Czy problemy publiczne są ich problemami? Czy społeczna myśl Vat. II moż być jeszcze nową inspiracją pięknego świata który widzimy jak zamiera. Głód, konflikty i wojny, pycha człowieka by panować..., zostawmy tes społeczne desyderaty bez odpowiedzi.
asys: 12.01.2012
Zadanie katolików w naszej rzeczywistości, gdy Polskę Platformy i Salonu jak pisze W. Łysiak można spokojnie wytrzeć z mapy.... Zachód ma nas gdzieś...... Nigdy nie bylo inaczej w historii, nasze kajdany( rozbiory ) były oklaskiwane przez Zachód: Wolter pisał jako o \"akcie sprawiedliwości dziejowej\". Grzegorz XVI zwał powstańców Listopadowych \"nędznymi buntownikami\"; Pius IX rzekł o Powstaniu Styczniowym: \"karcimy i potepiamy\", a Leon XIII encykliką z 1894 r. wzywał Polaków do posłuszeństwa zaborcom. Oczywiście każda reguła ma swoje wyjątki. Najpiękniejszy okres ostatniej świetności to pontyfikat JP II. ......... Zmienia się rola i zadania katolików we wspolczesnym świecie. Piekno Kościoła tkwi w Jego wyznawcach i nasladowcach mimo ich marginalizacji, poniżania.\" Mnie przesladowali i Was przesladować będą\". Istota tych słów Mistrza nie zmieniła się nawet o kropkę. Pieknie wyrażone , \"że trzeba aby chrześcijanie czynnie uczestniczyli w życiu publicznym, z zaangażowaniem, propagując szacunek dla natury ludzkiej, promocji życia,rodziny, jej poszanowania, gdy świat tego nie uznaje, i świadectwa; świadectwa na obraz Boga Stwórcy\".
asys: 13.01.2012
Polecam do refleksi książkę\" Napór zła społecznego\" Ks. profesora Czesława Bartnika.
czytelnik: 13.01.2012
Ty asys nie masz się gdzie wyżywać intelektualnie? Tego się nie da czytać.
asys: 13.01.2012
polecam Gazete Wyborczą więc....
czytelnik: 14.01.2012
Nie ma nic złego w Gazecie Wyborczej. Wręcz przeciwnie - czytać należy jak najwięcej i z różnych obszarów, aby wyrobić sobie całościowy pogląd. Problem polega na tym, że najczęstszym argumentem takich pseudointelektualistów jest \"nie, bo nie\".
asys: 14.01.2012
Więc \"drogi czytelniku\" mamy kupować Gazetę Wyborczą, i budować Imperium medialne wiadomo jakiej opcji i czemu służące?, czy nie lepiej za te pieniądze kupić Gościa Niedzielnego,Niedziele, albo Gazetę Polska lub przeznaczyć na misje. Mamy kupować wydawnictwa Znaku, który publikuje Książki Grossa! Ja kupuję miesięcznik \" Nowe Państwo\" i polecam. ..Perspektywę spojrzenia i tak czerpiemy z obserwacji życia, jego wydarzeń, a media nie szczędza nam ich.
asys: 14.01.2012
- /Drogi czytelniku/- Przeczytałem ten artykuł \" Katolicy a problemy publiczne\". Jest to w zasadniczej perspektywie odniesienia do tego co głosił i nauczał w kwetii społeczej bł. Jan Paweł II. Posoborowe nauczanie i spojrzenie Kościoła.... Co sądziesz np. o książce Ks. A.Manciella \"Rok 1962 Rewolucja w Kościele\"?
s. sebastiana: 14.01.2012
\"asys\"- z zainteresowaniem przeczytałam twoje reflekje do artykułu. Cenne uzupełnienie oparte na licznych odniesieniach do teologów. Nowum myślenia o Kościele w perspektywie otwartości. W świecie widzimy głód duchowości co ty sugerujesz.
asys: 23.01.2012
\" Chrzescijanin na rozdrozu\" -Ks. Robert Skrzypczak- Trafna diagnozja kondycji współczesnego Kościoła!
asys: 23.01.2012
Uczta dla ducha książka Ks. Stanisława Urbańskiego-\" Duchowość zmartwywstańcza\"
asys: 23.01.2012
, i -wezwani do pielgrzymki serca- Catherine de Hueck Doherty.
asys: 23.01.2012
sory ma być : Pielgrzym- i wezwani do pielgrzymki serca. C.de H.Dohorty
sensus: 29.01.2012
platon
Petrus Romanus II: 24.08.2012
< Niektórym wydaje się, że są właścicielami prawdy >
nico: 06.09.2012
< Woda lana z trybun nie nadaje się do picia > !
nico: 06.09.2012
< Woda lana z trybun nie nadaje się do picia > !
nicola: 08.03.2013
Nowa teologiczna nowomoda wchodzi tzw. < feudalny katolicyzm w odróżnieniu od demokratycznego katolicyzmu > Nowatorskie ujęcie wiary, pewno unijne ?
Franciszek: 14.03.2013
wreszcie trzeba skończyć z tą unijną propagandą o liberalnym i libertyńskim myśleniu wykładaną na katedrach teologicznych przez niedouczonych teologów - idzie nowy powiew ducha, SŁUŻBA ( przychodzę odbudować Twój Kościół )
ChasGent: 27.05.2017
Xenical No Prescription Canada Levitra Low Cost Cialis Es Malo Cialis Free Sample Phone Acheter Cytotec Ligne Propecia Drug Coupons Generic Deltasone Online Amoxicillin Zithromax And Sun Exposure Propecia Sefh Cheap Cialis Tablets Only Here What Is Levitra Buy Bactrim Online Overnight Delivery Sildenafil Dosage Where Can I Find Real Viagra Cialis Mezza Compressa Amoxicillin Propecia Esquizofrenia Generic Fluoxetine No Physician Approval In Internet Shop Kamagra Gel Oral Kamagra Effects Baclofen Achat Doxycycline Capsules Generique Cialis 40mg 20 Mg Tadalafil Best Price Generic Viagra Sales Methylprednisolone buy accutane in london Cialis Viagra Canadian Cheap Meds Effet Cialis Viagra Kamagra Jelly Usa Zithromax For Pertussis S to SAssumed S approved loan amount for illustration A. cash advance To limit the most predatory aspects of the industry they call for several other measures the creation of a database that would allow lenders to screen out customers with existing debts a loan limit not to exceed percent of a borrowers next payday and more time to pay than the typical two weeks.Cialis Viagra Levitra Vergleich Medication Antabuse Kamagra Corriere Espresso Pak Dose Propecia Website Kamagra Apotheke Berlin Priligy Plus Cialis Cheapest Xenical Viagra Sans Ordonnance Forum Buy Propecia Fda Approved Comprar Propecia Ketoconazole Venta De Priligy En Chile Low Cost Cialis Online Ed Pills Cialis Y Vih China Antabuse Online Acheter Du Kamagra En France Amoxicillin With Clavulanic Acid And Chewable Cheap Strattera And Viagra Amitriptyline Looking To Buy Cialis Compra Online Prilligy Provera Overseas Where To Buy Nizoral Pills Buying Deltasone Online Buy Propecia Fedex Baclofen En Ligne Canada Cheapest Zoloft Online Where Can I Get Nolvadex
ChasGent: 04.06.2017
No Prescription For Fluconazole 150 Mg Propecia 1mg Cost Achat De Misoprostol En Belgique Buy Prevacid 24 Hr Cheap Cialis Tablets Levitra In Usa Advances can be issued anytime during the production period.Yeah and look at you you look like something the cat threw up. cash advance loans TX Scope of Work Spreadheet Invest in Loans Up to Loan to After Repaired Value We are a direct lender based in Texas that has since thrived on the reputation of actually doing what we say we will do.Feb PM ET Kevin OKeeffe The Fed Chairs Warnings About the U.Levitra Ou Cialis Generique Priligy Cheap Where Can I Purchase Prandin In Europe Buy Accutane 20mg Kamagra Cheap Sildenafil Tablet 100mg Trazodone Buy Online In United States Can I Buy Cialis Online Keflex For Cats Viagra Price 50 Mg Levitra Generic Order Effexor Xr Levitra 20 Mg Prezzo Farmacia online pharmacy Non Cialis Achat Securise Tadalafil 20mg Real Propecia Reviews Baclofene Cancer cialis levitra sales viagra Quibron T Swanson Health Cialis Genrico Canada levitra samples overnight Cialis En Europa Viagra E Arginina Cialis Online Buy Generic Viagra No Precription Canadian Superstore Pharmacy Reviews Levitra Prices Is Amoxicillin An Acid Or Base Cialis Cheap Australia Levitra Lowest Price Photo Of Amoxicillin Where Can I Buy Viagra Or Cialis Cheap Kamagra Uk Amoxicillin And Mononucleosis Retail Price Of Levitra cialis online pharmacy Priligy Dapoxetine Review Viagra Online Canadian Order Kamagra In Usa Achat Vardenafil Achat Cialis Pfizer Best Levitra Prices Propecia Generique En France Antibiotics To Take With Amoxicillin Allergy cialis Frontal Baldness Propecia Male Pattern Hair Loss Zithromax Three Day Pack Eratin Canad1an Pharmacy Dapoxetina Si Trova In Farmacia Cialis Online Pharmacy Finasteride Find Priligy Comprimes Natural Propecia Tinnitis Keflex Cialis Trial Canadian Viagra Acheter Du Cialis En Allemagne Plavix Levitra Buy Cheap Generic Cialis Comprar Cialis Andorra Precio Discount How To Buy Progesterone 100mg Cod Only Visa Accepted Generic Kamagra Buy Il Viagra Serve Anche Alle Donne Perret viagra Viagra Ou Pas Adalis Sx Prix Cheap Cialis 20mg Europe Pharmacy Online Amoxicillin Bronchitis cialis online pharmacy Where To Purchase Chat Lagyl Come Comprare Priligy Viagra Free Trial Viagra Cialis Unterschied Levitra En Belgique How To Buy Priligy Mwtformin For Wwight Loss In Canada Cialis 5mg Osterreich Generic Of Propecia Stendra Order Now Legally On Line Without Prescription Prezzo Levitra In Chimica viagra Cialis Billig Preis Discount Worldwide Cod Only Progesterone Mail Order From Canada Cheap Cialis And Viagra Clarithromycin Amoxicillin Buy Kaluril Without Prescription Cheap Cialis 40mg Kaufen Levitra Acheter Dapoxetine Chlorhydrate Best Viagra Online How Levitra Works Cialis Laboratoire Buy Propecia Online Cialis Interdit Belgique Side Affects To Amoxicillin Viagra Free Trial Uso Propecia Macrobid Online Truro Priligy Online Buy Retin A Without Prescription Usa
ChasGent: 08.06.2017
Propecia United Pharmacies Cheap Cialis Online Buy Tadalista Amoxicillin Dosage Foe 100 Person Best Online Levitra Acheter Cialis A Lyon Where To Purchase Metformin Without Rx Purchase Cheap Cialis Kamagra Oral Jelly Prix Viagra 48 Ore Cialis Order Feline Urinary Tract Infection And Amoxicillin Bentyl Buy Cialis Online Cheap Comment Durer Plus Longtemps Cours On Line Bentyl Cheapest Propranolol Rogaine Y Propecia Je Durer Plus Longtemps cialis Dutasteride Need 25 Clomid 50mg Buy Levitra 20mg Usa Viagra Online Fast Shipping Doxycycline Us Buy Generic Levitra Purchase Valtrex Online Cephalexin Prescription Number Cost Of Cialis Viagra Name Order Viagra
ChasGent: 15.06.2017
Acquisto Cialis Generico In Contrassegno Online Viagra Buying Toradol In Usa Canadian Global Pharmacy viagra Find cheapeast isotretinoin amex overseas Viagra Feminin Levitra Price Check Prix Du Cialis 5mg En Pharmacie Cialis Medication Cialis Pills What Else Is There Besides Amoxicillin Tadalafil 20mg (Cialis) viagra Supplements With Amoxicillin Achats Levitra Pas Cher levitra on sale Viagra Online Kaufen Aber Wo Cialis Generico Contrareembolso viagra online Baclofene Canada Propecia Impacto viagra online Acheter Viagra En Ligne Quebec Cialis Free Trial Offer levitra non prescription Anyone Tried Priligy Propecia Wirkung Buy Cialis Medicament Generique Du Viagra Buy Deprenyl Online Cialis 20mg Price Order Now Dutasteride Pharmacy Boise buy accutane mexico cialis Zithromax Z Pac Contraindicaciones De Cialis viagra online prescription Propecia Sagepalme Zenegra Online Uk Viagra Online Blue Dove Comprare Viagra A Roma Best Canadian Pharcharmy Online Buy Online Cialis Cialis Meccanismo D\'Azione Amoxicillin 500mg Ingredients Levitra Online Forum Cialis 10 Mg Durata Order Now Pyridium Discount cialis Levitra Uberdosierung Zithromax After Abortion Buy Levitra Low Price Viagra 100mg 12 St Pursues Viagra With A Gift Card Buy Levitra Forum Side Effects Log Term Amoxicillin Best Prices For Cialis 20mg Levitra On Line Cialis Viagra Acquisto Canadian Pharmacy Cialis Buy Cialis Cialis Without Presc Cephalexin Dosing Puppy Tadalafil Generic Viagra On Line Levitra Club Generic Cialis Pricing Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie En Ligne En Germany Buy Periactin 4mg levitra online order Propecia Sperm Count Ejaculate Viagra Gibraltar Low Price Levitra Provera Propecia Buy Methotrexate 2 5 Mg No Rx Overnight How To Buy Cialis Cialis Order Levitra Purchase Usa cialis Order Viagra In Canada Best Prices Baclofene Protocole Low Cost Cialis Online Acheter Amoxicillin Pharmacie A Bon Compte France Cialis Recensioni cialis buy online Is Cephalexin For Throat Silvitra cialis Buy Accutane In London Acticin Want To Buy Medication No Physician Approval cialis online Zithromax Dose For Cats Amoxicillin For Nocturia Prices For Propecia Can Keflex Cure Syphilis Buy Tadalis Sx Now viagra Viagra Alcool Mort Dove Acquistare Cialis Senza Ricetta cialis Tadalis Sx Naturel Cheapest Viagra Anywhere Levitra Low Cost Cialis Generico Esiste Online Pharmacy Reviews Price Generic Viagra Pillenpharm Viagra Strips Hydrazide No Rx Mail Order Viagra Pfizer Buy Kamagra Propecia Finasteride Depression Buy Generic Kamagra Why Is Alli Sold Out Everywhere Amoxicillin Bladder Low Cost Levitra Venta Cialis Online Comprar Viagra Sin Receta En Espana viagra Levitra Remedio Keflex By Vbulletin Cheap Viagra Usa Cialis Pills Canada Priligy In New York Buy Generic Cialis Online Propecia Contraindications Androgenetic Alopecia Viagra Professional Vs Regular Viagra cialis online pharmacy Antobiotics By Mail Amoxicillin Drug Facts Levitra 20mg Cost Viagra 100mg Preis Apotheke
ChasGent: 20.06.2017
The author evaluates the benefits and shortcomings of specific types of regulation drawing on recent examples to illustrate each argument. [url=http://newcashloan356.com]payday loans no credit check[/url] There were numerous complaints coming in from all across the state mostly in Las Vegas though which has many retail locations for obvious reasons.Acheter Viagra Naturel [url=http://levitra.purchasevia.com/levitra-20mg-online.php]Levitra 20mg Online[/url] Baclofene Anti Alcool Viagra Aumenta Dimensioni [url=http://viaprices.com]viagra online[/url] Cheapeast Clobetasol Discount In Internet Fluoxetine Can I Purchase [url=http://cheapest-kamagra.kamagpills.com]Cheapest Kamagra[/url] Prix Du Amoxicillin 20mg India Suppliers Of Cialis [url=http://levicost.com]levitra professional[/url] Viagra Overnight Shipping Fedex Dog Keflex Reaction [url=http://leviplus.com/buy-generic-levitra.php]Buy Generic Levitra[/url] How To Treat Sinusitis With Amoxicillin Generique Cialis Cialis 1x20mg [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-overnight.php]Levitra Overnight[/url] Get Discount Fluoxetine With Free Shipping N [url=http://cial40mg.com/brand-cialis-online.php]Brand Cialis Online[/url] Achat Cialis Discount Generic Cialis No Prescription Canada [url=http://leviprix.com/vardenafil.php]Vardenafil[/url] Prescription Diflucan Can You Get Zoloft Over The Counter [url=http://cheapcial.com/tadalafil-tablets.php]Tadalafil Tablets[/url] Precio Del Cialis Propecia Coupon Manufacturer [url=http://cialcheap.com/cheap-generic-cialis.php]Cheap Generic Cialis[/url] Zithromax With Food For Sale Bentyl Edinburgh [url=http://viagra.purchasevia.com/cheap-viagra-on-line.php]Cheap Viagra On Line[/url] Types Of Propecia Priligy Da 30 O 60 [url=http://levipill.com/levitra-generic.php]Levitra Generic[/url] Cialis Generico India Mifepristone Et Misoprostol [url=http://cialis-online-buy.ordercial.com]Cialis Online Buy[/url] Sky Pharmacy Online Drugstore Review Canada Pharmacy Tadacip 10mg Paypal [url=http://kamagra-sildenafil.kamagpills.com]Kamagra Sildenafil[/url] Buy Generic Doxycycline Online Get Viagra Prescription Online [url=http://order-viagra-onlines.viaforsale.com]Order Viagra Onlines[/url] Doxycycline Worldwide Sildenafil Citrate 100mg Lowest Price [url=http://viagra.viasample.com]Viagra[/url] Online Pharmacy With No Prescription Il Viagra Napoletano [url=http://by-cheap-viagra.viaforsale.com]By Cheap Viagra[/url] Finasteride Us Ordering Plavix Canada [url=http://newisotretinoin.com/accutane-generics.php]Accutane Generics[/url] Buy Levitra?At A Discount Who Discovered Amoxicillin [url=http://cialusa.com]cialis[/url] Brand Name Cialis In Hong Kong Doxycycline Adond Puedo Comprar [url=http://leviprix.com/map.php]Levitra Generic Cheap[/url] Cialis Puo Dare Dipendenza Prescription Medications Diflucan [url=http://cialis-buy-online.tadalaf.com]Cialis Buy Online[/url] Discount Pharmacy In Us Online
Aaronapora: 23.06.2017
wh0cd346519 [url=http://azithromycin247.us.org/]zithromycin 500 mg[/url] [url=http://viagraonline24h7d.us.org/]viagra online[/url] [url=http://hydrochlorothiazide247.us.org/]buy hydrochlorothiazide[/url]
CharlesWal: 27.06.2017
wh0cd52599 [url=http://buylasix.us.org/]lasix without prescription[/url] [url=http://sildenafilgeneric.us.com/]sildenafil generic[/url]
Davamuntee: 08.07.2017
Mens Health Viagra [url=http://buytadalaf.com]online pharmacy[/url] Propecia Msd Kaufen
Kennethnit: 09.07.2017
wh0cd589559 [url=http://celebrex.reisen/]celebrex[/url] [url=http://pulmicort.world/]this site[/url] [url=http://effexor.systems/]buy effexor online[/url] [url=http://renagel.world/]renagel 800 mg[/url] [url=http://tadacip.systems/]tadacip[/url]
Davamuntee: 11.07.2017
Zithromax For Babies [url=http://onlinecial.com]cheap cialis[/url] Nolvadex Prix Maroc
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 14.07.2017
Viagra Brand Online Usa [url=http://lowpricevia.com]buy viagra[/url] Prednisone India Pharmacy
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 15.07.2017
Td Bank [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Methylprednisolone Black Market
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 17.07.2017
Cheap Cialis And Viagra [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Order Propecia Pill
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 19.07.2017
Propecia 5 Mg Cost [url=http://cialvia.com]online pharmacy[/url] Precio Cialis En Farmacias
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Davamuntee: 20.07.2017
Propecia De 10 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis[/url] Zithromax And Flagyl
Twój komentarz:
kod bezpieczeństwa
Ankieta
Czy popierasz projekt dwukadencyjności władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządach lokalnych
| | | |