Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Kościół i liberalizm

 Nierzadko słyszy się w ostatnich czasach, także ze strony ludzi obdarzonych autorytetem w kwestiach społecznych i kościelnych, jakoby Kościół był zwolennikiem liberalizmu. Są tacy, którzy twierdzą, że liberalizm, który w XIX wieku był zwalczany przez papieży, w XX wieku został przyjęty przez Kościół, a nawet że byłby zalecany w jego aktualnym nauczaniu społecznym. Nie brakuje takich chrześcijan, którzy zaangażowani w politykę i działalność społeczną zachęcają do popierania liberalizmu i liberałów jako najlepszego systemu społecznego i politycznego, niby związanego z polityczną tradycją prawicy. Takie nieroztropne, pochopne i powierzchowne opinie i propozycje, będące wynikiem nieporozumień i dwuznaczności, wywołują niebezpieczne zamieszanie i często rzucają złe światło na Kościół. Myślę więc, że warto sprecyzować zagadnienie, zwracając uwagę na trzy podstawowe założenia liberalizmu w ich kontraście z doktryną chrześcijańską.

 

a - Liberalizm współczesny ma swoje korzenie w przedoświeceniu i w oświeceniu, to znaczy w jednym z typowych wyrażeń „buntu” myśli nowożytnej przeciw Kościołowi i jego nauczaniu. W znacznym stopniu kieruje się on antyklerykalizmem, laicyzmem antyreligijnym bądź areligijnym, pozostaje związany z masonerią itd. Jednym z pierwszych teoretyków liberalizmu jest angielski filozof John Locke (1632-1704), deista i empirysta, pierwszy świadomy krytyk podstawowych pojęć tradycyjnej metafizyki, filozof negujący poznawalność substancji oraz obiektywny charakter zasady przyczynowości, redukujący ideę do treści poznania subiektywnego. Liberalizm Locka - a także w ogóle liberalizm XVII i XVIII wieku - jest oparty na subiektywizmie filozoficznym, który w swoich konsekwencjach jest także ateizmem w kwestii religijnej. Stwierdzenie, że Kościół akceptuje liberalizm, czy nawet propozycja, że mógłby go zaakceptować, jest pozbawiona sensu, ponieważ stoi on w radykalnej sprzeczności z założeniami wiary chrześcijańskiej.

 

b - Drugim elementem, na który należy zwrócić tu uwagę jest rozumienie prawa. Doktryna prawna, a także społeczna i polityczna Kościoła, opiera się na pojęciu prawa naturalnego, o którym mówią także iusnaturaliści nowożytni i pierwsi teoretycy liberalizmu. Te dwa sposoby rozumienia zagadnienia dzieli jednak głęboka przepaść, która uniemożliwia ich pogodzenie. Prawo naturalne w rozumieniu chrześcijańsko-katolickim oznacza „porządek uniwersalny” pochodzący od Boga, a więc obiektywny i wieczny, dany człowiekowi przez absolutną i transcendentną Inteligencję. W ramach tego porządku każda jednostka ma swoje miejsce jako „osoba”, stanowiąca część porządku rodzinnego, państwowego i kościelnego. Nie jest to więc prawo czystego i abstrakcyjnego „obywatela”, ale człowieka, który jest członkiem nierozdzielnej rodziny, wolnym obywatelem państwa - wolnym, o ile państwo uznaje go za osobę - wierzącym w sposób wolny we wspólnocie Kościoła, który dąży do doskonałości na ziemi i do zbawienia w wieczności. Innymi słowy - chrześcijańskie pojęcie prawa naturalnego ma korzenie teologiczne, istotę etyczną i cel religijny. Wyraża ono koncepcję religijną człowieka i społeczeństwa ludzkiego.

Iusnaturalizm nowożytny jest radykalną negacją tej koncepcji. Nawet jeśli nie zawsze neguje uniwersalny charakter prawa naturalnego, to jednak neguje jego pochodzenie od Boga - jest to prawo związane wyłącznie z naturą ludzką. W konsekwencji takiego założenia, to znaczy wykluczając jego boskie pochodzenie, liberalizm walczy z Kościołem, w którym widzi przeszkodę dla naturalnych praw człowieka; co więcej - widzi w nim prześladowcę tychże praw. W propozycji liberalnej mamy więc do czynienia z laicyzmem integralnym oraz z utożsamieniem człowieka z obywatelem. Człowiek Locka to człowiek polityczny – homo politicus. Każde prawo w nim ma swoje źródło, w jego potrzebach i instynktach. Ani jednostka, ani rodzina, ani państwo ani żadna inna forma społeczna nie pochodzą od Boga – rozumianego w sensie chrześcijańskim – który zostaje wykluczony do tego stopnia, że ludzką potrzebę religijną uznaje się za nienaturalną, a więc za taką, która może zostać usunięta (jest to kwestia wychowania i postępu!) z myśli i serca człowieka. Z tego też powodu to prawo nie ma celu, który przekraczałby ziemskie życie jednostki i formy historyczne społeczeństwa ludzkiego. Takiego rozumienia prawa Kościół nigdy nie uznał i uznać nie może, ponieważ stoi - jak widzimy - w głębokiej sprzeczności z jego nauczaniem i jego założeniami antropologicznymi.

 

c - Z tego wszystkiego wynika także odmienne rozumienie pojęcia wolności moralnej i politycznej. Dla doktryny chrześcijańskiej jedna i druga wolność wpisuje się w porządek absolutny, niezależny od woli człowieka i nie utworzony przez niego. Liberalizm jedną i drugą wolność opiera na niezależności jednostki i jej absolutnie wolnej woli, to znaczy czyni wolę człowieka twórczynią wolności we wszystkich jej formach. „Człowiek jest wolny”, to znaczy absolutnie samowystarczalny – taki jest pierwszy dogmat liberalizmu laickiego.

Wobec tych podstawowych założeń liberalizmu, Kościół może być tylko zdecydowanie antyliberalny, a to ze względu na obronę autentycznej wolności człowieka i wierzącego. Kto będzie chciał przekonywać do liberalizmu, niech wie, że zrodził się on z laickiej myśli antyreligijnej, racjonalistycznej i immanentystycznej. Niech tego nie zapominają przede wszystkim katolicy zaangażowani w działalność polityczną.

 

 

ksiądz Janusz Królikowski

13.02.2012
Komentarze:
asys: 14.02.2012
< Wielu czytelników wyda się to nieprawdopodobne... A jednak! Augustyn, święty i doktor Kościoła, nigdy się nie spowiadał. Co więcej, po swoim nawróceniu i przyjęciu chrztu, błagał zapewne Boga, by ten uchronił go od konieczności przystąpienia do sakramentu pokuty. A dobry Bóg wysłuchał Augustyna, gdyż miła mu była jego modlitwa...Jak to możliwe, skoro dziś ideałem pobożności wydaje się byc częsta, nawet cotygodniowa spowiedź?!>
asys: 14.02.2012
Na temat liberalizmu, jego korzeni napisano w ciągu wieków wiele dzieł, traktatów, artykułów. Choćby Św. Augustyn, Św. Tomasz. To temat rzeka, nawet rzec można morze.Liberalizm ten dawny, a liberalizm dzisiejszy, tzw. współczesny. Autor daje krótka myślową syntezę zjawiska jako wybitny myśliciel w kontekście myśli filozoficznej i teologicznej; a także spojrzenia na to zjawisko uzmysławiając nam pytanie o wybór: Pytanie postawione jest: jaki jest, jaki powinien być wybór człowieka? jaka jest postawa a jaka powinna być wobec zjawiska współcześnie lansowanego nowego modelu liberalizmu i postawy Kościoła którą niektóre środowiska chciałyby widzieć jako \"modus vivendi\" czasów współczesnych. Polecam przeczytać>>>>>>
święty: 15.02.2012
Dzisiaj te chodzące ideały pobożności dalsze są od Boga niż niejeden zadeklarowany ateista. Pobożność bowiem wcale nie polega na cotygodniowej spowiedzi i spędzaniu większości czasu na klęczkach. Z Bogiem trzeba umieć się dogadać w każdym momencie i takie porozumienie Bogu z pewnością milsze jest bardziej niż bezmyślne klepanie modlitwy.
święty: 15.02.2012
Dlatego Bóg pokochał Augustyna.
asys: 15.02.2012
Ciekawi mnie jak ma się współczesny liberalizm jako zjawisko filozoficzne, społeczne, kulturowe w kontekście ostatniej książki profesora Alojz. Drożdża\" Ludzkie niepokoje i ateizm\" Znów sięgnę do J.Szymika,ostatniej książki \"Chodzi o Boga\", w której pisząc rozdział \" Takiego Jezusa nie ma\" daje jakby odpowiedz współczesnym apologetom liberalizmu słowami nauczania papieża Benedykta XVI. Tak! Takiego Jezusa nie ma! Obecne < budzenie się Kościoła > / cyt. Autor/, wg. bł. Jana Pawła II nowa wiosna Kościoła, dokonuje się na przeciwstawnym biegunie. Taka jest droga Kościoła i człowieka prowadząca dziś z < ogrodu agoni> po < imperatyw miłości > cyt.z: JK. Kazania pasyjne >. Nie potrzeba budować nam \"Kościoła dla średnio zaawansowanych\"( Sz. Hołownia), to iluzja, wymysły proroków iluzji, my jesteśmy zobowiązani do wiary, wyróżnieni przez Pana. Takie ma być chrześcijaństwo jutra/ zob. Zobowiązani do wiary za:red. J.K /, nie ma modę świata, jego upodobanie, lecz na świadectwo , otwarci na \"porta fidei\", podwoje wiary przez świadectwo. Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć. Bogaty jet treściowo ten list Benedykta XVI \"Porta fide\", to wyzwanie rzucone czasom i ideologiom kuszącym człowieka szyldami liberalizmu, czy jak to jeszcze inaczej nazwiemy. To słowa pełne światła, \"wszechobecna miłość\"/J.Salij/. Współczesne sposoby ukrywania się przed Bogiem to pycha człowieka. Przejmująco opisuje takie nieszczęście prorok Amos : / Oto nadejdą dni- wyrocznia Pana Boga- gdy ześlę głód na ziemię- nie głód chleba ani pragnienie wody.- lecz głód słuchania słów Pańskich- Wtedy błąkać się będą od morza do morza- z północy na wschód będą krążyli,- by znaleść słowo pańskie,- lecz go nie znajdą ( Am 8,12). cdn....
asys: 15.02.2012
Liberalizm zawsze podlega tzw.\"mutacji antropologicznej\", dlatego wydaje się atrakcyjny ludziom ! cdn...
asys: 17.02.2012
Jest trzech najwybitniejszych teologów w Rzeczypospolitej którzy to rozumieją: Cz. Bartnik w Lublinie; J. Szymik w Katowicach i J. Królikowski w Tarnowie! Inni coś tam tworzą! ______\"Kościół umiera w Europie\"- także w Polsce. Polecam swoją książkę na ten temat! Pytanie dlaczego idea liberalizmu w różnych postaciach, formach i przestrzeniach geograficznych występowalności jest tak aktualne!?
asys: 18.02.2012
Stanisław Wyspiański- \"A to Polska właśnie\".Brońcie Krzyża mówił bł. Jan Paweł II!
asys: 19.02.2012
Idea liberalizmu świeckiego ma swe korzenie daleko wcześniej niż myśl i filozofia Johna Lockea. John Locke nie jest prekursorem dosłownym tego kierunku w filozofii. Jest kontynuatorem, jednym z wielu który coś tam zanegował, jakieś funkcjonujące myślenie, gdyż nie pasowało do siedemnastowiecznej filozofii którą się zajmował. Oczywiście dzisiejszy \"modus vivendi\" postaw w kontekście wyznawanej wiary, mody na antyklerykalizm co subtelnie Autor artykułu artykułuje, ma wielorakie korzenie w postawach historycznych także bardzo wielu innych autorów i pisarzy. Bardzo treściwy Artykuł i łatwy do zobrazowania występujących współczesnych fobii antykościelnych i antyklerykalnych. Polecam do przeczytania i poszerzenia swojej świadomości. Krótka sentencja i diagnoza współczesnej gnozy- negującej wartości i Kościół powstały \"na upadek i powstanie wielu\".Dictum Acerbum
asys: 19.02.2012
- dopisek- dzisiejszy świat nie ma autorytetów sic.
asys: 19.02.2012
-dopisek nr2- świat ma gwiazdy, laski, celebrytki /ów/, idoli ...
asys: 19.02.2012
-dopisek nr2- świat ma gwiazdy, laski, celebrytki /ów/, idoli ...
asys: 22.02.2012
Liberalizm, który pojawia się w kulturach jako lepsza wizja świta i ludzkości bez odniesienia do Transcendencji, przenika obecnie wszystkie aspekty życia codziennego i powoduje rozwój mentalności, w której Bóg jest faktyczne nieobecny- całkowicie lub częściowo- w życiu i świadomości człowieka. Jest to świat bez prymatu obecności Boga w życiu ludzkim.
asys: 24.02.2012
Polecam książkę < Il dna del christianesimo > - \"DNA chrześcijaństwa\"-Tożsamość chrześcijańska- Romano Penny. Ważna pozycja, szkoda że na rynku polskim tak mało promowana.
asys: 25.02.2012
Chrześcijański bieg z przeszkodami zaczyna się od konfrontacji z „nowoczesną mentalnością\". W świecie, w którym nikt nie ceni sobie prawdy, istotne staje się dobre trawienie i środki nasenne. Bóg jest zbyt angażujący, Dekalog zbyt kategoryczny, Kościół zanadto staroświecki. Najlepiej przestać się tym wszystkim przejmować i zafundować sobie przyjemną, odprężającą ateistyczną drzemkę. Kto przejdzie pozytywnie tę próbę musi stawić czoła kolejnej, mierząc się z pytaniem, czy Ewangelia dziś jeszcze stosuje się do życia? Miłość do nieprzyjaciela czy paradoks stracenia życia, aby je odnaleźć - bez Chrystusa i Jego Boskiej mocy odnalezionej w Kościele - wgląda na szaloną ideologię dla potencjalnych pacjentów klinik psychiatrycznych. Tylko człowiek, który otrzymał nową naturę i nową moralność jest w stanie naśladować Chrystusa.LIBERALIZM!
asys: 08.03.2012
Dictum Acerbum współczesnego liberalizmu! \"Homo indifferens\", z książki Gian Franco Svidercoschi- W poczykiwaniu Ojca, Miejsce dla Boga w dzisiejszym świecie! Bardzo fajna książeczka! Warto sięgnąć! Przychodzi z pomocą pytanie Autora postawione w Artykule\" Jezus Chrystus objawia człowieka człowiekowi\"! Jakiemu człowiekowi i jaki jest dziś ten człowiek: Pada tragiczna diagnoza, załamka sloganem młodych : a/ obojętnie religijny, b/ poszukujący przyjemności, c/ postępu i techniki, d/ człowiek miasta, e/ człowiek kalkulacji,f/ człowiek reklamy, g/ człowiek produkujący, h/ człowiek walki klas,i/ człowiek konsumpcji, j/ człowiek kultu ciała, k/ człowiek wyzwolonej seksualności. Całkowity liberalizm w każdym aspekcie bytowania. Ale odpowiedz jest optymistyczna! Odpowiedzią wracamy do cyt. książki jest nią OJCIEC ,jest nią JEZUS CHRYSTUS. Człowiek nie musi \"bytować w lęku\", odpowiedzią na liberalizm jest \"REDEMPTOR HOMINIS\". Czy współczesny człowiek posiada zmysł sensu ? Przeciwko temu światu , jego zagrożeniom duchowym od początku pontyfikatu rzucił wyzwanie Ojciec Św. Benedykt XVI. Odpowiedz i diagnoza znów ta sama : JEZUS Z NAZARETU ! Nie ma innej odpowiedzi,nie ma innego uzasadnienia! Kościół także dziś słowami apostoła Piotra rzuca to wyzwanie czasom i ideologiom kuszącym człowieka szyldami liberalizmu, czy jak to jeszcze inaczej nazwiemy. REDEMPTOR HOMINIS- ODKUPICIEL CZŁOWIEKA. Słuchałem kiedyś wykładu o prymacie Piotra! Na myśl przyszły mi dwie chyba dziś najważniejsze książki: Klausa Schatza- Prymat papieski / historia prymatu/ i O. J. Salija- Po co Kościołowi Papież. Pewno nie jest Kościołowi on potrzebny skoro nie jest to zdogmatyzowane, ale potrzebny jest Pasterz, Ojciec, do którego się tęskni, na którego się czeka. Bł. Jan Paweł II dał chrześcijaństwu i nam taką tęsknotę Ojca, pewność wiary, \"porta fidei\" w wymiarze indywidualnym, zbiorowym. Pisze się dziś o sieroctwie duchowym, Kościele który umiera na Zachodzie i nie tylko. Chrześcijaństwo ma siłę żyć, denerwujące co któryś mędrzec napisał w GN ostatnim, ubolewa nad przywództwem polskiego Kościoła, jest kolegialność ! Nie będzie już tak jak było! na przekór czasom Kościół ponownie odkrywa korzenie tożsamości , swoje DNA, staje się młody, redefiniuje w kontekście czasów wyzwanie Ewangelii by iść z mocą, posłaniem Odkupiciela do ludzi, dawaniem świadectwa.To odpowiedz: nie spać w < ogrodzie agoni > a świadczyć < imperatyw miłości > aż po krzyż, Niepojętą Miłość Ojca ! cyt.za: Autor J K. Kazania pasyjne >.
asys: 10.03.2012
Oto odpowiedz Autora artykułu jaki jest współczesny paradygmat liberalizmu, jego podłoże, płaszczyzny, szyldy istnienia, pięknie ukazana ta warstwa znaczeniowa którą czasem nie dostrzegamy, na którą się nabieramy wybierając takie postępowanie lub inne. Myśl godna Mistrza św. Tomasza z Akwinu! POLECAM !
ks....: 15.03.2012
Pod szyldem liberalizmu i współczesnych utopijnych teorii zniewolenia, przetrwania i panowania partyjnych bossów z PO i innych partii, ich nietykalności wytoczona została wielka bitwa przeciwko Kościołowi, który nie może się bronić. Kościół stara się dziś uczynić kozłem ofiarnym kryzysu państwa. Nigdy w dziejach Kościoła nie zostały wytoczone tak przemyślane i haniebne działa. Nawet doświadczenie komunizmu nie stanowiło takiego zagrożenia z racji, ze wróg był zdefiniowany i miał twarz. Współczesny wróg jest hybrydą rozwoju inteligencji zła. Brońmy Kościoła.....wyzwanie współczesnego katolika, obronić jak mówił bł. Jan Paweł II swoje \"Westerplatte\", obronić je to obronić Kościół! Odpowiedzialność za Kościół muszą wziąść na ramiona wierni, współcześni wyznawcy , którzy wybrali Jezusa. To jest wielkie wyzwanie czasów by ocalić Łódź Kościoła XXI w, jeszcze w Polsce.
ks...: 17.03.2012
Jakie argumenty ma współczesny liberalizm, czy ateizm? Odpowiedz przynosi książka G. Lohfink. Jest to syntetycznie krytyczne spojrzenie na argumenty współczesnych jego zwolenników i zmuszenie do wysiłku i dyskusji o przyszłości.Gerhard Lohfink przywołuje osiem podstawowych twierdzeń nowego liberalizmu. To jakby biblia współczesnego liberalizmu ale nie kończy sie optymistyczne dla człowieka.
hieronim: 20.03.2012
\"Żyjemy w okresie deficytu rozumienia Kościoła. Owszem, w Kościele są problemy i rozmaite wyzwania, na wiele przejawów życia kościelnego też potrafię spojrzeć krytycznie i widzę potrzebę debaty nad wieloma problemami, ale perspektywa, w świetle której podejmuje się obecnie te problemy i wyzwania, nie doprowadzi do ich autentycznego rozwiązania, ponieważ nie są stawiane w sposób autentyczny. Mamy do czynienia z modą na krytykę Kościoła,fobią Kościoła, gdy przecież tym Kościołem to my jesteśmy. Natomiast zdecydowanie za mało pytamy o Kościół w perspektywie miłości do niego i osobistego dążenia do świętości. Hans Urs von Balthasar, słynny szwajcarski teolog, powiedział kiedyś, że \"Kościół potrzebuje krytyków, którymi są święci\". To zdanie dedykuję najpierw sobie, a potem Tadeuszowi-Isakowiczowi,T. Terlikowskiemu, czy wielu innym dziś krytykom i tym którzy walczą z Kościołem!
el.delu: 20.03.2012
Polecam wszystkim zatrzeciewionym problemami Kościoła, zatroskanym bezpodstawnie książkę Ks. Cezarego Smuniewskiego- \"Eucharystia Boski wędrowiec\". Do przemyślenia o miłości i świadectwa jakie dał Kościołowi i światu bł. Jan Paweł II, także, może głownie: jako wędrówkę intelektualna na drodze swojego wędrowania.
Marcel: 20.05.2012
Wasza Ekscelencjo proszę o zmiany na stanowisku proboszczów lub wpłynięcie jakoś na proboszczów, aby nie \"kumali\" się z wybranymi ludźmi w parafiach.
Petrus Romanus II: 23.08.2012
Ekscelencja Ks.prof.dr hab.J.K.- Nowy Ordynariusz diecezji rzeszowskiej.sic.
Petrus: 12.12.2012
Piękne wystąpienie ks prof. Infułata na Sympozjum PTT z okazji 50 lecia Vaticanum II \" Objawienie a posłuszeństwo wiary w świetle konstytucji \"Dei verbum\" w Częstochowie! Czy jest gdzieś opublikowane i dostępna wersja tego referatu?
infuł: 26.01.2013
Kościół polski intelektualnie ma się coraz gorzej. Wprawdzie kard. Glemp nie był jakąś teologiczną znakomitością, ale mimo wszystko na tle naszego kościoła się wyróżniał. Wojtyła, Tischner, Życiński byli wielkimi indywidualnościami, a obecnie został chyba już sam jeden ks. prof. Michał Heller, którego Kościół polski nie umie wykorzystać, może episkopat się wstydzi, że żaden z jaśniepanów biskupów ks. Hellerowi do pięt nie dorasta, a może sam ks. prof. nie chce z tymi panami mieć za wiele do czynienia. Fakt jednak faktem, że mądrego to ci nasi księża za wiele do powiedzenia nie mają. Chyba, że kogoś znaczącego pominąłem, jeśli tak, poprawcie mnie.
lic: 29.01.2013
\"/METODA GENDER zasadą nowej cywilizacji zniewolenia/\". Zachód kolonizuje poniekąd naturę ludzką, wywierając coraz większe naciski na rządy poszczególnych krajów, by zmieniały ustawodawstwo dotyczące prokreacji, życia i rodziny, związków partnerskich itd,. Ten najmocniejszy atak laickiej ideologii Zachodu skierowany jest obecnie na tradycyjnie chrześcijańskie kraje, Wielkość papieża polega na tym, że przeciwstawia się tym patologiom i cywilizacjom najgroźniejszego dziś zniewolenia ludzkości.
prałat: 03.02.2013
\"Rewolucja genderowa\"- Gabriele Kuby- najlepsza książka niemieckiej pisarki obecnie o nowej ideologii seksualności. Pytanie? Co my, uczniowie Jezusa w XXI wieku, możemy i powinniśmy czynić wobec \"dyktatury ideologii relatywizmu\" i \"tyranii seksualności\"? Rozumie to papież i nie bez przyczyny mówi o tej nowej antycywilizacji. Kościół a liberalizm?
wera: 10.03.2013
-raczej dr hab nie ma szans na biskupa już........
Hilary: 12.04.2013
Kardynał Ratzinger uzasadniając postawę klęczącą chrześcijan przed Chrystusem, w odróżnieniu od niesensownego klękania przed bożkami, pisze: „Patrząc w przeszłość, stwierdzimy, że Grecy i Rzymianie odrzucali postawę klęczącą. W obliczu stronniczych i skłóconych bogów, o których mówią mity, było to podejście całkowicie uzasadnione. Było bowiem czymś oczywistym, że bogowie ci nie byli Bogiem, nawet jeśli człowiek był zależny od ich kapryśnej mocy i musiał zabiegać o ich przychylność. Istniało wówczas przekonanie, iż klęczenie nie przystoi wolnemu człowiekowi, że nie mieści się w kulturze Grecji, lecz jest zwyczajem barbarzyńskim. Plutarch i Teofrast charakteryzowali postawę klęczącą jako wyraz zabobonu; Arystoteles wprost nazywał ją praktyką barbarzyńską. Święty Augustyn przyznaje mu w pewnym względzie rację: fałszywi bogowie to jedynie maski demonów, które narzuciły człowiekowi cześć dla pieniądza i egoizm, w ten sposób wpajając mu «służalczość» i zabobonność. Pokora Chrystusa i Jego ukrzyżowana miłość uwolniła nas, jak mówi Augustyn, od tych mocy, i właśnie przed tą pokorą klękamy. Rzeczywiście, postawa klęcząca chrześcijan nie jest formą inkulturacji istniejących już zwyczajów, lecz przeciwnie – jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze poznanie i doświadczenie Boga”.
akwinata: 12.04.2013
„Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo essetis, mundus, quod suum est, diligeret; quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus. Mementote sermonis, quem ego dixi vobis: Non est servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur”.
akwinata: 12.04.2013
„Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo essetis, mundus, quod suum est, diligeret; quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus. Mementote sermonis, quem ego dixi vobis: Non est servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur”.
koni: 17.05.2013
Ks. Piotr Semenenko CR (1814-1886) - teolog ascetyczny, kaznodzieja, kierownik duchowy. Współtwórca i przełożony zgromadzenia zmartwychwstańców. Bliski współpracownik papieży: bł. Piusa IX i Leona XIII, konsultor Świętej Kongregacji Indeksu i Świętego Oficjum. W latach młodzieńczych uczestnik Powstania Listopadowego i radykalny publicysta. W 21 roku życia przeżywa nawrócenie, stając się z czasem jednym z głównych mistrzów życia duchowego Polaków. Trudno przecenić jego wpływ na formowanie dusz, które stanowić miały najmocniejsze podpory Kościoła w Polsce. W epoce bowiem, którą widział jako czas rozszerzania się ciemnoty/ jak obecne czasy / wielu ludziom pokazał prowadząc ich do Jedynego Światła, drogę wiary, nadziei i miłości. --------------- WIELKA POSTAĆ KOŚCIOŁA - Oddziałuje - szkoda, że nie kształtuje dziś takich wielkich mężów Kościoła jak kiedyś.
koni: 20.05.2013
Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że nie ma innych grzechów prócz grzechu głupoty.
Franciszek: 27.05.2013
Papież Franciszek nazwał karierowiczów w Kościele „złodziejami i zbójami”, którzy „okradają Jezusa z chwały” i myślą tylko o zyskach dla siebie. ---------------------------------------------------------------------------------------------FURA, RURA I KOMÓRA
ChasGent: 29.05.2017
Provera Best Website Propecia Doxycycline 100mg Price Acticin Best Website Without Dr Approval Prozac Drug Interactions Sandoz Amoxicillin Zithromax More Drug Side Effects Accutane Buy Online Usa Levitra Vom Arzt Verschreiben Lassen Cialis Und Antibiotika Dapoxetene Albendazole For Sale Amoxicillin 100mg Kg Buy Cheap Deltasone Generique Cialis En France Costo Cialis Generico In Farmacia Purchase Clomid Cailas Official Kamagra Uk Azithromycin Online Where To Buy Finasteride Viagra Site Francais Buy Amoxil Online Nopw Cialis Cheap From India Cephalexin Clap Sildenafil Citrate What Does Cialis Taste Like Mail Order Antibiotics Comprar Priligy Original Acheter Du Viagra Par Correspondance Women Taking Propecia Finasteride Accutane Products Commander Du Viagra Levitra Generique En France Cialis Professional Propecia Packungsgro?E Tadalis Sx Soft Research Acheter Misoprostal Propecia 2 Gunde Bir Strep Throat Antibiotic Dose Amoxicillin Prozac Online Prices Diflucan No Prescription Canada Viagra Professional 200 Canada Pharmacy viagra Amoxicillin And Nursing Baby Amoxicillin Uses Zoloft 50mg Viagra Boisson Buy Propanolol viagra Keflex Pulvules Achat Cialis Soft Quel Site Buy Deltasone Prednisone Cialis Dove Acquistarlo Forum Sale Original Propecia Buy Levitra 10mg Quel Est Le Prix Du Viagra En Pharmacie Strep Throat 200ml Of Amoxicillin Amoxil Online Online No Prescription Medicine legally isotretinoin amex accepted Brand Viagra Online Priligy dapoxetin kaufen Ou Acheter Du Vrais Viagra Cialis Buy Le Cialis Naturel Tomar Cialis Sin Necesitarlo Online Generic Antabuse Amoxicillin For Tooth Extraction Viaga From India How To Order Strattera Achat Kamagra Au Canada Amoxicillin Adult Dose Clomiphene Cheap Buy Tranexamic Acid 500mg Tablets Comment Utiliser Le Cialis Doxycycline Price Viagra Generique Livraison 24h Cialis Viagra Avis Amoxil Order Generic Cialis Overnight Generic Viagra Without A Prescription tadalafil viagra levitra Acheter Levitra Effet Secondaire Viagra Pagamento Alla Consegna viagra Achat Viagra Generique Propecia Experiences Levitra 40mg Sale Discount Cialis Acquistare Levitra Online Pharmacy Kamagra Can You Have Alcohol With Amoxil Levitra Nuovi Prezzi Propecia 1mg Cost Viagra Nebenwirkungen Bluthochdruck Amoxicillin Bladder Infections Order Cytotec Tablets Lioresal En Ligne 10mg Drs Charles Bluestone Amoxicillin Buy Cytotec Cheap Kamagra Crema Cheap Generic Viagra Lowest Prices Online Generic Kamagra Kamagra Cialis O Jelly Viagra Mail Order Cytotec Amoxicillin Milk Viagra En Generique How Do I Get Antabuse Buy Zyban Online En Espagne Generic Viagra Healthy Man Cheap Cialis Generic Viagra Hemorroides Amoxicilina Medication Quick Shipping levitra canada free shipping Propecia En Pharmacie Prix Cialis Kamagra En Ligne Cheap Antabuse No Rx Prezzo Kamagra Germania Sueno De Propecia Prozac Order Virolex Online Hctz No Rx Xenical Orlistat Tariffe Levitra In Farmacia Propecia Definicion Priligy Generic Generic For Cephalexin Prograf Deltasone Online Cheap Pastilla Cialis Que Es Buy Generic Nexium Online No Prescription Propecia Pharmacy Cialis Rezept Kaufen Brevetto Propecia Farmaci Generici Generic Vibramycin Pills Acheter Priligy En Ligne Uk Buy Doxycycline Online For Humans Cialis 5mg Propecia Necesita Receta Order Prednisone Online Best Generic Vibramycin Kanadian Pharmacy Compulsive Disorder Buy Cheap Antabuse Site Shipped Ups Secure Ordering Provera 2.5mg Cash On Delivery Long Beach Levitra Canada Price Propecia Online Uk Buy Viagra Online No Precription
ChasGent: 05.06.2017
Kamagra Best Place To Buy Order Generic Cialis Cialis Comprar Sevilla Buy Cialis Soft Tabs Online Viagra Online Blue Kamagra Canadian Pharmacy Buy Levitra Germany Where Can I Buy Priligy Zithromax For Uti Generic Aricept No Prescription viagra Effetti Collaterali Del Cialis Cialis En Pharmacie Buy Cialis Online Cheap Rx Elife Cialis Mieux Que Le Viagra Buy Cialis Online Precio Cialis Farmacia Cruz Verde
BradleyDom: 06.06.2017
Secure Cialis online at abject prices from accessrx.com, an online facilitator. Go into erectile dysfunction inefficacy when you order Cialis online. cialis voucher Here are scarcely about tips give to suborn Cialis online of USA and EU, erectile dysfunction medicines, how to catch sight of Cialis online and other energetic tidings ... cialis mg Uniformity Cialis from Superdrug Online Doctor. We take precautions a rapid and watchful post - on between unconditional deliverance and in market pick up at a regional Superdrug ...
RichardTwere: 06.06.2017
buying propecia online online order propecia propecia shed cheap propecia resultados de propecia
Derekcog: 06.06.2017
fast kamagra uk kamagra fizzy tabs kamagra jelly review search kamagra kamagra review
RichardTwere: 07.06.2017
propecia reviews walgreens propecia propecia online propecia. best propecia price
Derekcog: 07.06.2017
kamagra effervescent reviews kamagra 100mg ajanta kamagra buying kamagra jelly online pharmacy kamagra
RichardTwere: 07.06.2017
propecia pill propecia 3 months minoxidil vs propecia propecia pill propecia generic reviews
Derekcog: 07.06.2017
kamagra martial arts kamagra soft reviews on kamagra kamagra in bangkok the kamagra store
JulianPoige: 07.06.2017
safest place to buy viagra online how to buy viagra online buy viagra online reviews buy viagra cheaper
Michaellox: 07.06.2017
cialis 20mg cialis 5mg cialis coupon cialis canada
Andrewmycle: 08.06.2017
prednisone 20mg tablet buy prednisone 10mg prednisone side effect prednisone cost
Ronaldniz: 08.06.2017
top free dating sites online dating sites free free online dating sites free dating sites no hidden fees
Williamfer: 08.06.2017
canadian pharmacy canadian pharmacies canada pharmacy online no script cialis pharmacy canada drugs
JasonCealk: 08.06.2017
valtrex over the counter buy valtrex without prescription where to buy valtrex what is valtrex
MarioPrork: 08.06.2017
buy flagyl online fast delivery buy cheap flagyl online buy flagyl over the counter buy flagyl 500 mg
StephenBOT: 08.06.2017
doxycycline order online doxycycline online order doxycycline online cheap where to buy doxycycline over the counter
AllenTon: 08.06.2017
buy bactrim online bactrim rash cheap bactrim online generic for bactrim
Lloydger: 08.06.2017
buy zithromax online overnight shipping how to order zithromax online how to order zithromax online buying zithromax online
Joshuaprese: 09.06.2017
buy cialis online overnight shipping buy cialis canadian buy cialis cheap buy cialis online canada
ErwinFoeda: 09.06.2017
buy levitra now buy levitra uk buy levitra online overnight delivery buy levitra online canadian pharmacy
RobertTum: 09.06.2017
geodon generic name geodon withdrawal buy geodon online cheap buy geodon online
ErwinFoeda: 09.06.2017
buy levitra online 24 hours buy levitra online canadian pharmacy buy discount levitra where to buy levitra
Jessielib: 09.06.2017
buy cipro online buy cipro online buy cipro without prescription buy cipro online
Jamesideot: 09.06.2017
Josephelupt: 10.06.2017
amoxicillin buy over counter buy amoxicillin online for humans buy amoxicillin online usa buy amoxicillin online overnight shipping
Charleswek: 10.06.2017
buy kamagra oral jelly from india what is oral jelly kamagra kamagra oral jelly buy kamagra 100mg oral jelly buy
Wesleyhor: 10.06.2017
buy viagra cheap buy viagra online reviews best place to buy generic viagra online viagra coupon
JamesHef: 10.06.2017
how to order viagra online cheap viagra for sale how to order viagra online purchase cheap viagra online
Dennishusia: 10.06.2017
cheap cialis generic online cheap generic cialis buy generic propecia propecia buy buy doxycycline canada buy doxycycline for chlamydia buy clomid without prescriptions buy clomid online usa best place to buy cialis online best place to buy cialis online
Jasonshumn: 11.06.2017
best price viagra price of viagra at walmart best price for viagra viagra pill price
RobertQuing: 11.06.2017
online casino real money online casino for real money online slots real money vegas slots online free online casino borgata online casino free online slots with bonus win real money slots
ChasGent: 12.06.2017
Levitra Generico 5 Mg Best Levitra Price Was Bedeutet Levitra Koflet Cheap Viagra Generic Buy Atomoxetine Online India Free Viagra Samples Before Buying Cheap Viagra Priligy Y Levitra Cialis With Dapoxetine 80mg Generic Cialis Does Amoxicillin Work For A Cold Clomid Et Nidation Where To Buy Cialis Usa Online Pharmacy Paroxetine Cephalexin Perscription Manufacturer Cialis Professional Cheap On Line Generic Cialis Buy The Blue Pill Canada Where Can I Buy Priligy Cialis Casero Buying Levitra No Prescription Cheap Cialis Generic Cialis Farmacia Sin Receta Amoxil Chew Tabs Recall Tadalafil Viagra Cialis Levitra Cual Mejor Generic Cialis Pills Tadalafil Online Where Can I Buy Cialis On Line Levitra Selbst Gemacht Generic Cialis Canadian Pharmacy Lilly C20 Kamagra Use For Women Dapoxetene Cheap Cialsis No Prescription Cialis Cada Cuando Se Toma Vardenafil Levitra Plavix Online Coupons Rezeptfreies Viagra Kaufen Cytotec Buy Online Elocon 0.1% Prix Levitra Pas Cher Ordering Cialis Online Propecia Cost Buy Levitra Kaufen Berlin Cheap Viagra 50mg Viagra Cinese Levitra Tablet Levitra Best Prices Cephalexin For Head Cold Buy Cialis 40 Mg Online Order Cheap Viagra Prix Cialis Viagra Amlodipine No Prescription Levitra Order Online Tadalafil Overnight Avis Sur Achat Cytotec En Ligne Cialis Cost Best Buy Stendra No Prior Script El Paso Punarnava Viagra Online Cheap Zentel Discount With Next Day Delivery Cephalexin Shortage In Canada Viagra 100mg Online Dutasteride 0.5mg Secure American Viagra Store Viagra Online Stores Does Amoxicillin Clear Up Acne Legally Stendra Order Now Tablets Next Day Buy Levitra 10mg Apotheke Cialis 10mg Viagra Venta Sin Receta Best Levitra Prices Effetti Collaterali Viagra It Progesterone Store Levitra Online Cheap Priligy Indicaciones Cephalexin Indication Buy Brand Levitra Want To Buy Fluoxetine Viagra Che Effetto Fa How Much Propecia Viagra Y Cialis Mejor Topamax cheap cialis Purple Pharmacy Mexico Price List Cialis In Gelsenkirchen Generic Viagra Sales Cephalexin Discovery Adult Dosing Amoxicillin Generic Cialis Online Propecia Espana Bueno Puedo Comprar Levitra Sin Receta Tadalafil 20mg Is Cephalexin Good Antibiotic For Pneumonia On Line Tab Provera For Sale Direct Levitra Order Lioresal En Pharmacie Levitra A Precios Baratos Vardenafil Levitra Purchase Ciprodex Viagra 100mg 4 St Preis Compra Viagra Online Zithromax Recommended Dosage Priligy Cyprus cialis Levitra Prix Maroc Can Amoxicillin Cause Yeast Infection Levitra Cost Vendo Kamagra Estado Offer Propecia And Rogaine Buy Levitra Best Price Cialis Duracion Can I Take Keflex While Pregnant Priligy Usa Delivery Cialis Originale Effetti Collaterali Order Now Fluoxetine Cheap Viagra Samples Amoxicillin Canada Periactin Amazon viagra Generic Amoxil Sildenafil A Buon Mercato 120 Mg Buying Propecia Online Tadalafil Cialis From India Allopurinol Cheap Cialis And Viagra Achat Levitra En Fr 1 Propecia Vs 5 Propecia Cialis Online Buy Provera Amoxicillin Azithromycin How To Order Clomid Where To Buy Sildensfil Citrate Online Comprar Cialis 20mg Espana Cialis Pills Amoxicillin Vs Cefadroxil Buy Generic Cialis 20 Mg Cheap Viagra Tablets Kamagra Oral Jelly No Presc
Kevintix: 12.06.2017
christmas slot games free online slot games slot machines games free casino slot games
ClintonCam: 12.06.2017
online casino no deposit bonus no deposit bonus casino casino bonus codes silver oak casino no deposit bonus
SteveSon: 12.06.2017
buy viagra cheapest buy generic viagra buy viagra cheapest how to buy viagra online
Lavernges: 13.06.2017
buy cialis cheap online cheap cialis pills for sale cheap cialis india where to buy cialis cheap
CharlesFeart: 13.06.2017
best place to buy cialis online cialis order online cialis for sale cialis price
Leonardtok: 13.06.2017
viagra best buy buy generic viagra where to buy viagra online buy viagra cheaper
Bryanarref: 14.06.2017
where can i buy accutane online accutane cheap cheap generic mega accutane isotretinoin uk cheap generic mega accutane isotretinoin uk
GregoryCoeks: 14.06.2017
order sildenafil online mail order sildenafil citrate sildenafil buy where can i buy sildenafil citrate over the counter
PeterVaply: 14.06.2017
buy tadalafil online india order tadalafil without a prescription buy tadalafil 20mg price buy tadalafil
Jamescoisk: 14.06.2017
GregoryPed: 15.06.2017
buy motilium where can i buy motilium motilium tablets buy motilium online canada
GeorgeKag: 15.06.2017
buy cytotec online i need to buy cytotec where can i buy cytotec pills buy cytotec without prescription
Raymondlok: 15.06.2017
pfizer viagra for sale real viagra for sale viagra and cialis for sale womens viagra for sale
Edwardbroaf: 15.06.2017
when will generic cialis be available buy generic viagra and cialis online buy generic cialis online buy generic cialis online
AndreHosse: 15.06.2017
viagra coupon viagra coupon free discount coupon for viagra coupon viagra
Michaelwew: 15.06.2017
buy levitra medication buy levitra pills online buy levitra 20mg where can i buy levitra over the counter
WilliamSeima: 15.06.2017
mail order viagra order viagra without prescription order viagra on line order viagra online
Hectorzex: 15.06.2017
viagra canada discount code buy discount viagra pfizer viagra discount coupon viagra discount prices
KevinSaf: 15.06.2017
prednisone 10mg buy online prednisone for dogs buy online prednisone buy prednisone for dogs buy online
ChasGent: 15.06.2017
Keflex Causes Constipation buy viagra Levitra In Women Achat Kamagra Cialis En Ligne Generic Viagra Pills Cialis 20 Rezeptpflichtig Comprar Genericos Kamagra Purchase Viagra Cialis Discount Pharmacy Levaquin Where To Order Levitra Cost Disfunzione Erettile Zithromax Feel Worse Cheap Cialis No Rx Discount Real Acticin In Germany Drugs Pharmacy With Free Shipping Amoxicillin Sodium Cheap Cialis Online Kamagra Ajanta Pharma Prix Cialis Pharmacie Paris Cheap Cialis Online Cialis Mit Online Rezept Amoxicillin Effects On Teeth Generic Cialis Online Propecia Dosis Viagra Cialis Opinioni Levitra Online Online Lasix Buy Mail Order Progesterone Canada With Overnight Delivery Cialis 40mg Ed Meds Usa Venta Cialis Online Priligy Pill Cephalexin Purpose Of Efectos Secundarios Del Cialis Cialis To Buy Generic Viagra Shipped To P O Box Buy Generic Viagra With Pay Pal Ordering Cialis Online Effetti Collaterali Viagra Generico Cialis Farmaco Where To Buy Viagra Acheter Cialis Sur Internet Viagra Quando Costa Levitra Online Forum Comprare Viagra Thailandia Viagra Online Pharamcy How Much Is Viagra Baclofen France Where To Mail Order Cialis From India Cheap Viagra 25mg Prescription Medications Diflucan Where Can You Buy Levitra The Cheapest levitra non prescription Propecia Direct Cialis Online Keflex A Form Of Amoxicillin Buy Accutane Viagra 100mg 4 St Preis Cialis Acquistare Farmacia viagra prescription Myrx Olanzapine Fluconazole Iv And Prescription Levitra Ordering Levitra Rezeptfrei Kaufen Tips For Lasting Longer Brand Cialis Online Propecia Flomax Venta Cialis Bilbao Accutane Price Cvs Viagra E Cialis Effetti Collaterali Cialis 20 Pharmacie En Ligne viagra Cialis Tous Les Jours Prezzo Cialis In Svizzera Online Generic Viagra Cialis Acheter En Belgique Dapoxetina Miglior Prezzo Cialis Buy Online Cialis Modalita Assunzione Buy Propranolol Order Cialis In Usa Acheter Kamagra 150 Mg Generic Viagra Overnight Shipping Levitra Buy Online Progesterone Purchasing Discount Cash On Delivery Propecia Kopfschmerzen Cheap Cialis Amoxicillin Adult Dose For Cat Bite Generic Cealis With No Script Buy Tadalafil Pregnancy Zithromax Zithromax Dosage Children Where To Order Cialis Pastilla Cialis Efectos Propecia Asexual Online Cialis Achat Cialis Suisse Usa Meds No Prescription Required Buy Online Cialis Estrofem 2mg Viagra Ritardante Buy Generic Cialis Wholesale Viagra 100mg
Victortaw: 17.06.2017
levitra buy online where to buy levitra order levitra online buy generic levitra online
LesterLit: 17.06.2017
buy cialis online safely where can i buy cialis online were can i buy cialis buy cialis canada
GregoryGlope: 17.06.2017
buy viagra online cheapest viagra best buy reviews how to order viagra pills best places to buy viagra
Tyronedah: 17.06.2017
can i buy valtrex over the counter can you buy valtrex on line valtrex buy where to buy valtrex cheap
ChrisGar: 17.06.2017
JamesNum: 17.06.2017
buy amoxil no prescription buy generic amoxil online buy amoxil online no prescription buy amoxil online canada
BobbyNok: 17.06.2017
buy lasix online cheap where to buy lasix for horses buy lasix online where to buy lasix furosemide
PedroGom: 17.06.2017
buy kamagra buy kamagra jelly in london buy kamagra oral jelly online where to buy kamagra in bangkok
RobertInsag: 17.06.2017
Franklib: 18.06.2017
buy cialis on line buy generic cialis online safely buy cialis buy cialis online
RandyInsor: 18.06.2017
RobertBruri: 19.06.2017
order levitra online legally where to buy levitra online buy levitra online 24 hours buy discount levitra
Ronaldonesk: 20.06.2017
propecia buy online buy propecia buy propecia online buy cheap propecia
RobertCuPpy: 20.06.2017
buy prednisone prednisone online buy buy prednisone without prescription prednisone 10mg buy online
Richardhoify: 22.06.2017
viagra for sale near me viagra pill for sale viagra pill for sale generic viagra for sale
Andrewexerb: 22.06.2017
how to get cialis cheap cheap generic cialis cialis cheap buy cialis cheap prices fast delivery
Matthewpag: 22.06.2017
best price on cialis 20mg cialis price cialis 20 mg price walgreens price of cialis at costco
DonaldFRIGN: 22.06.2017
buy cialis 5mg online buy cialis pro buy cialis 5mg online buy cialis generic
TimmySAW: 22.06.2017
cheap viagra 100mg viagra online cheap buy real viagra online cheap cheap viagra 100mg
GeraldGag: 22.06.2017
best place to buy viagra online viagra for womens where to buy buy viagra where to buy viagra
BennyBurce: 24.06.2017
offewly: 25.06.2017
buy cheap generic cialis in online drugstore generic cialis generic cialis 5mg buy generic cialis online
vortmoxy: 25.06.2017
loans without credit cash advance emergency money payday loans online
LerAsype: 26.06.2017
what colour are cialis tablets buy cialis online pill cialis generic buy cialis online
Erurce: 26.06.2017
side effects rash cialis 20mg cialis buy cialis online is generic cialis from india safe buy cialis
CharlesDog: 30.06.2017
wh0cd564911 bentyl vermox pills
KennethVek: 02.07.2017
cilaree: 04.07.2017
holiday money personal loans payday loans las vegas loans for bad credit
Davamuntee: 08.07.2017
Amerimedrx Review cialis Prix Levitra Belgique
Davamuntee: 11.07.2017
Viagra Dapoxetine online pharmacy Buy Amitriptyline 100mg
BennyBurce: 11.07.2017
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 14.07.2017
Baclofene Intrathecal buy viagra online Amoxicillin Wine
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
Davamuntee: 15.07.2017
Acheter Kamagra Caen cheap cialis Viagra Rosa Per Donne
KennethVek: 17.07.2017
Davamuntee: 17.07.2017
Keflex And Alcohol viagra Canadian Vegga 100
Davamuntee: 17.07.2017
Keflex And Alcohol viagra Canadian Vegga 100
Davamuntee: 17.07.2017
Keflex And Alcohol viagra Canadian Vegga 100
Davamuntee: 17.07.2017
Keflex And Alcohol viagra Canadian Vegga 100
Davamuntee: 17.07.2017
Keflex And Alcohol viagra Canadian Vegga 100
Davamuntee: 17.07.2017
Keflex And Alcohol viagra Canadian Vegga 100
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
Davamuntee: 19.07.2017
Il Viagra Alza La Pressione viagra Amoxicillin For Dental Abscess
AlfredDoope: 19.07.2017
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Davamuntee: 20.07.2017
Cialis 10mg France cialis Allpills
Tracybrews: 23.07.2017
CharlesDog: 24.07.2017
KennethVek: 25.07.2017
wh0cd807620 buy zithromax
AlfredDoope: 25.07.2017
BennyBurce: 27.07.2017
wh0cd162576 nolvadex
Twój komentarz:
kod bezpieczeństwa
Ankieta
Czy popierasz projekt dwukadencyjności władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządach lokalnych
| | | |